Lider Edukacji. Rozmowa z Wicestarostą Powiatu Nowotarskiego Bogusławem Waksmundzkim | Wydarzenia | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Lider Edukacji. Rozmowa z Wicestarostą Powiatu Nowotarskiego Bogusławem Waksmundzkim

16 grudnia 2019
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

Ideą Programu "Samorządowy Lider Edukacji", od pierwszej jego edycji w 2011 roku, jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej. W Programie "Samorządowy Lider Edukacji" Komisja Ekspertów złożona z naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie (m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) dokonała oceny działań samorządów w sferze zarządzania oświatą. Samorządy, które spełniły określone regulaminem Programu kryteria i uzyskały pozytywną recenzję ekspertów, otrzymały certyfikat i prestiżowy tytuł "Samorządowego Lidera Edukacji".  Powiat Nowotarski został laureatem konkursu i  otrzymał wyróżnienie za największy progres w dziedzinie projektowania  i wdrażania nowatorskich rozwiązań w edukacji w stosunku do poprzedniego postępowania certyfikacyjnego. 

Certyfikaty i wyróżnienie odebrał Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego Bogusław Waksmundzki, odpowiedzialnym za politykę oświatową, z którym przeprowadzono krótki wywiad:
 
Czy dla Państwa samorządu edukacja jest w jednym z głównych obszarów zainteresowania?  Jeśli tak to dlaczego?

Korzyści, które wynikają w naszym przekonaniu z inwestycji w edukację, w pełni oddaje myśl wyrażona przed kilkoma wiekami przez Andrzeja Frycza Modrzewskiego: ,,Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. Jesteśmy dumni, że przez plano­waną w dalszej perspektywie czasowej edukację możemy w znacznym stopniu przyczyniać się do rozwoju zarówno ,,małej ojczyzny”, ale także i naszego kraju.
Biorąc udział już po raz kolejny  w Programie „Samorządowy Lider Edukacji” chcieliśmy po raz kolejny otrzymać szczegółową informację zwrotną na temat jakości swojej polityki oświatowej, sformułowaną w for­mie recenzji przygotowanej przez Komisję Certyfikacyjną. Ten dokument zawiera najważniejsze wnioski i pozwala doskonalić model zarządzania oświatą, zgodnie z rekomendacjami Komi­sji, co jest niezwykle cenne dla samorządu.

Co w sferze edukacji wyróżnia powiat nowotarski na tle innych polskich samorządów? Jakie działania i cechy przesądzają o tym, iż są Państwo samorządem w stopniu szczególnym i wyróżniającym inwestującym w oświatę, kulturę i wychowanie młodzieży?

Komisja doceniła m.in. unijne projekty realizowane przez powiatowe placówki oświatowe, dzięki którym uczniowie odbywają staże u zagranicznych pracodawców. Otrzymaliśmy także pozytywną ocenę stanu infrastruktury szkolnej, która jest sukcesywnie modernizowana głównie dzięki pozyskanym funduszom unijnym. Certyfikat został przyznany za ścisłą współpracę z pracodawcami w zakresie planowania i realizacji oferty kształcenia oraz wprowadzanie nowych innowacji pedagogicznych, które są odpowiedzią na potrzeby rynku pracy.

Oceny powiatu dokonano na podstawie m.in. analizy sprawozdań Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej odnoszących się do wyników nauczania w szkołach, dla których powiat jest organem prowadzącym, analizy informacji z instytucji nadzoru i kontroli, analizy danych zawartych w raportach, dokumentach strategicznych powiatu. Komisja podkreśliła, że „władze powiatu, dostrzegają w kształceniu młodego pokolenia fundament rozwoju powiatu, nadzór nad działaniami pedagogicznymi sprawują odpowiedzialnie i długofalowo”, a „zakres poczynionych działań, jest imponujący i dowodzi podmiotowego traktowania przez powiat nowotarski potrzeb edukacyjnych młodych mieszkańców powiatu”. Ta nagroda jest wyróżnieniem dla wszystkich osób związanych z oświatą w powiecie nowotarskim - dyrektorów szkół,  nauczycieli i pracodawców, którzy współpracując z naszymi szkołami, zapewniają praktyczną stronę nauki zawodu, a także uczniów, którzy odnoszą znaczące sukcesy. To sukces środowiska oświatowego powiatu nowotarskiego, za co wszystkim serdecznie dziękuję.

 A jaka sytuacja jest w oświacie powiatowej, kiedy samorządom brakuje środków na bieżące funkcjonowanie szkół ?

- Mamy jedenaście szkół. Sytuacja była dobra do 2017 roku – w tym czasie nie dopłacaliśmy do funkcjonowania szkół. Środki  z subwencji wystarczały na bieżące funkcjonowanie szkół. Do obecnej reformy w oświacie przygotowaliśmy nasze szkoły we współpracy z dyrektorami, nauczycielami już dwa lata wcześniej, dzięki temu nie mieliśmy problemów organizacyjnych z przyjęciem podwójnego rocznika. Jednak to dopiero początek wzmożonych wydatków – nauka trwa 4 lata w liceum i 5 lat w technikum. Dostosowanie obiektów i doposażenie wymagało wsparcia kwotą 1,4 miliona zł, ale to nie koniec. W następnych latach będziemy musieć podobną kwotę przeznaczać.

W 2024 roku przewidywany jest najwyższy niż demograficzny i dlatego musimy wprowadzić pewne rozwiązania ustalając z dyrektorami szkół. W przeciwnym razie staniemy pod ścianą. Wiemy, co się stanie, jeżeli nie będzie uczniów. Mamy szkoły, które prowadzą wspaniałe inicjatywy, a my chcemy te inicjatywy wykorzystać. Oczywiście, musimy też w to zainwestować. Dlatego chcemy postawić na innowacyjność i kreatywność. W tej dziedzinie również jestem optymistą.

Zdjęcia: Samorządowy Lider Edukacji, http://www.lider-edukacji.pl/strona-68