Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. administracji budowlano-architektonicznej | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. administracji budowlano-architektonicznej

status: zamkniete

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU

OGŁASZA NABÓR

 NA WOLNE STANOWISKO PRACY

   Podinspektora ds. administracji budowlano-architektonicznej 

 

1. Liczba lub wymiar etatu:  1

2. Miejsce wykonywania pracy:  Nowy Targ

3. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie co najmniej średnie zawodowe,
 2. Co najmniej 3-letni staż pracy,
 3. Znajomość przepisów ustaw: Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, o samorządzie powiatowym, Kodeksu postępowania administracyjnego, 
 4. Znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowych programów edycyjnych i kalkulacyjnych,
 5. Obywatelstwo polskie,
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 9. Nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowany kierunek wykształcenia: technikum budowlane,
 2. Preferowany staż pracy co najmniej 1 rok na stanowisku związanym z realizacją usług w zakresie administracji budowlano-architektonicznej,
 3. Asertywność, odpowiedzialność, sumienność, rzetelność.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę,
 2. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów budowlanych, 
 3. Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę/rozbiórkę,
 4. Przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu,
 5. Rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
 6. Współdziałanie z organami nadzoru budowlanego,
 7. Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu,
 8. Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (ZRID),
 9. Przygotowywanie dokumentacji po złożeniu odwołania,
 10. Udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów tech. – bud.
 11. Wygaszanie i uchylanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 12. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.

6. Warunki pracy:

    1)  Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca odbywa się w biurze, nie wymaga częstych kontaktów  i  spotkań poza Starostwem.

    2)  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek Starostwa jest wyposażony w podjazd i windę co umożliwia wjazd oraz przemieszczanie się po budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy, umożliwiający przygotowywanie dokumentów, prezentacji oraz dokonywania obliczeń.

 

7. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

8. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV),
 2. List motywacyjny,
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania pod ogłoszeniem),
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 5. Kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy kandydata,
 6. Oświadczenia kandydata:
  1. o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  2. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  3. że nie był skazany prawomocnym  wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane           z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk do pobrania pod ogłoszeniem).

9. Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie 5 najlepszych kandydatów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Podinspektora ds. administracji budowlano-architektonicznej”, w terminie do dnia 30 września 2019r.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na ocenę końcową kandydatów.

W przypadku niespełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze, dokumenty aplikacyjne zostaną zwrócone po ich weryfikacji.

W przypadku spełnienia wymagań formalnych i wyboru na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze, dokumenty aplikacyjne (po przedłożeniu do wglądu ich oryginałów), zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane przez cały okres zatrudnienia oraz przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.

W przypadku spełnienia wymagań formalnych i znalezienia się w gronie pozostałych 4 najlepszych niewybranych kandydatów, dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wybraną na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze, na wypadek zaistnienia konieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, po tym czasie dokumenty zostaną zwrócone.

Dokumenty kandydatów, którzy nie znaleźli się w gronie pięciu najlepszych, zostaną im zwrócone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1260 z późn. zm.), informacja o wyniku  naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz  umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w Nowym Targu.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber Starosta Powiatu Nowotarskiego
Data wytworzenia
18.09.2019
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
18.09.2019
Informację zmienił
Katarzyna Jurkowska
Data ostatniej zmiany
22.11.2019
Nazwa pliku
Kwestionariusz osobowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Kijak Wydział Organizacyjny
Data wytworzenia
18.09.2019
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
18.09.2019
Informację zmienił
Katarzyna Jurkowska
Data ostatniej zmiany
18.09.2019
Nazwa pliku
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danch osobowych do celów rekutacji
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Kijak Wydział Organizacyjny
Data wytworzenia
18.09.2019
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
18.09.2019
Informację zmienił
Katarzyna Jurkowska
Data ostatniej zmiany
18.09.2019
Nazwa pliku
Klauzula informacyjna w procesie naboru na wolne stanowisko pracy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Kijak Wydział Organizacyjny
Data wytworzenia
18.09.2019
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
18.09.2019
Informację zmienił
Katarzyna Jurkowska
Data ostatniej zmiany
18.09.2019
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber Starosta Powiatu Nowotarskiego
Data wytworzenia
22.11.2019
Informację opublikował
Katarzyna Jurkowska
Data publikacji
22.11.2019