ROZPOZNANIE RYNKU - ZA.271.116.2019 świadczenie usług dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach trwałości projektu - "Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU - ZA.271.116.2019 świadczenie usług dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach trwałości projektu - "Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 16.12.2019r.

Nasz znak: ZA.271.116.2019

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 

 1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
 2. Opis przedmiotu zamówienia: Usługi: Świadczenie usług dostępu do szerokopasmowego Internetu
  w ramach trwałości projektu - "Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.

 

1) Dostęp do szerokopasmowego Internetu wraz z serwisem w 40 wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach (domach-mieszkaniach prywatnych, jednostkach podległych) na terenie Powiatu Nowotarskiego.

 

a) Dostęp do Internetu wraz z serwisem dla 35 gospodarstw domowych (w każdym z gospodarstw znajduje się jeden komputer, który powinien być podłączony do
dostarczanego Internetu bezprzewodowo). Wykaz lokalizacji instalacji w 35 gospodarstwach domowych dostępny jest u Zamawiającego.

 

Charakterystyka usługi:

Parametry techniczne:

 • dostęp do sieci Internet (kablowy bądź bezprzewodowy, po stronie wykonawcy należy zapewnienie stosownego rozwiązania sprzętowego, aby świadczyć usługę
  dla gospodarstwa domowego)
 • transfer do komputera użytkownika (download) minimum do 8 Mbit, jednakże nie mniej niż 2 Mbit,
 • transfer od komputera użytkownika (upload) minimum 512 kbps,
 • ze względu na rozproszenie beneficjentów zamawiający dopuszcza miesięczny limit danych nie mniejszy niż 10 GB/miesiąc (dopuszcza się spadek transferu do minimum 128 kbps po przekroczeniu limitu) dla nie więcej niż 10 gospodarstw domowych.

 

Okres świadczenia:

 • 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu od uruchomienia usługi tj. od
  01.01.2020 do 31.12.2020 r.

 

Termin realizacji:

 • wykonawca zobowiązany jest na uruchomienie usługi do 14 dni od dnia podpisania umowy

 

Serwis: 

Wykonawca w okresie realizacji usługi jest zobowiązany do przyjmowania zgłoszeń awarii (usterek) bezpośrednio od użytkownika Internetu.

Czas usunięcia awarii maksymalnie do 48 godzin od zgłoszenia usterki

 

Pozostałe usługi:

W przypadku zmiany instalacji lokalizacji łącza internetowego wykonawca na wniosek Zamawiającego przeniesie usługę dostępu do Internetu we wskazane miejsce. Czynność
ta będzie wykonana bezpłatnie w ciągu 7 dni, od dnia zgłoszenia po potwierdzeniu technicznej możliwości instalacji.

 

b) Dostęp do Internetu wraz z serwisem dla 5 jednostek podległych (w jednostkach podległych znajduje się łącznie 75 komputerów, które powinny być podłączone do dostarczanego Internetu bezprzewodowo). Wykaz lokalizacji jednostek podległych dostępny jest u Zamawiającego.

 

 

Charakterystyka usługi:

Parametry techniczne:

 • dostęp do sieci Internet (kablowy bądź bezprzewodowy, po stronie wykonawcy należy zapewnienie stosownego rozwiązania sprzętowego, aby świadczyć usługę dla podległej jednostki)
 • transfer do komputera użytkownika (download) minimum do 15 Mbit, jednakże nie mniej niż 8 Mbit,
 • transfer od komputera użytkownika (upload) minimum 512 kbps,

 

Okres świadczenia:

 • 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu od uruchomienia usługi tj. od
  01.01.2020 do 31.12.2020 r.

Termin realizacji:

 • wykonawca zobowiązany jest na uruchomienie usługi do 14 dni od dnia podpisania umowy

 

Serwis: 

Wykonawca w okresie realizacji usługi jest zobowiązany do przyjmowania zgłoszeń awarii (usterek) bezpośrednio od użytkownika Internetu.

Czas usunięcia awarii maksymalnie do 48 godzin od zgłoszenia usterki.

 

Rozliczenie płatności wynikającej z zawartej umowy nastąpi za pośrednictwem metody podzielnej płatności na podstawie art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz. U. 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).

 

 

 1. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Marta Rajca, Ewa Rusnaczyk, Iwona Waksmundzka  tel. ( 018) 26 61 340.
 2. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 19.12.2019r. do godz. 1000:

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

5.      W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 4.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:   
Oferta  cenowa - ZA.271.116.2019Świadczenie usług dostępu do szerokopasmowego Internetu
w ramach trwałości projektu - "Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.

2. pkt. 4.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 4.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

6.    Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość przedmiotu zamówienia – 100%.

 

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Projekt Umowy

- Załącznik nr 3 – Projekt Umowy przetwarzania danych osobowych 

- Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
16.12.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
16.12.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 1– Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
16.12.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
16.12.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 2- Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
16.12.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
16.12.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 3- Projekt umowy przetwarzania dnych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
16.12.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
16.12.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 4- Informacja Administratora Danych Osobowyh
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
16.12.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
16.12.2019
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
20.12.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
20.12.2019