Rozpoznanie rynku: ZA.271.25.2019 Sporządzenie operatów szacunkowych | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Rozpoznanie rynku: ZA.271.25.2019 Sporządzenie operatów szacunkowych

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 06.03.2019r.

Nasz znak: ZA.271.25.2019

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (gruntu, części składowych oraz istniejących ograniczonych praw rzeczowych) położonych na terenie Powiatu Nowotarskiego w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości, które stały się własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego na mocy ostatecznych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, ostatecznych decyzji wydanych w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz decyzji właściwych organów jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzających podział w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Cena jednostkowa dotyczy operatu szacunkowego wyceny nieruchomości (jedna księga wieczysta lub jednolite władanie) obejmującej działki położone w jednym kompleksie, dla następujących przypadków:

a.            grunt niezabudowany bez ograniczonych praw rzeczowych,

b.            grunt niezabudowany z ograniczonymi prawami rzeczowymi,

c.            grunt z częściami składowymi bez ograniczonych praw rzeczowych,

d.            grunt z częściami składowymi z ograniczonymi prawami rzeczowymi.

•             Operaty szacunkowe muszą być wykonane zgodnie z:

             ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.z 2018 r. poz. 2204

z późn. zm.);

             rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości

i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. z 2004 Nr 207, poz. 2109, z późn. zm.);

             Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny;

             innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

•             W postępowaniach, na potrzeby których zostaną wykonane ww. opracowania rzeczoznawca majątkowy na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do uczestnictwa w rozprawach administracyjnych z udziałem stron prowadzonego postępowania (w wypadku konieczności ich przeprowadzenia), do składania pisemnych wyjaśnień oraz do potwierdzania aktualności wykonanych operatów szacunkowych po upływie 12 miesięcy od daty ich sporządzenia, stosownie do art. 156 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

•             Rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest uzasadnić przyjęty sposób wyceny oraz wskazać i wyjaśnić przesłanki, które doprowadziły do przedstawionych konkluzji w sposób logiczny, spójny i wiarygodny.

•             Rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest do zamieszczenia w operacie szacunkowym wyjaśnień, czy przeznaczenie nieruchomości wycenianej, zgodne z celem wywłaszczenia (przejęcia) powoduje wzrost jej wartości (zasada korzyści wynikająca z art.134 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 1.25 przy
ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-10-781. Pracownik prowadzący: Grażyna Kubik.

 

  1. Termin wykonania zamówienia: do 4 tyg. od otrzymania zlecenia, termin oddania wszystkich opracowań nie później niż do 15.11.2019 r.
  2. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk  tel. ( 018) 26 61 340.
  3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 13.03.2019r. do godz. 1000:

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego
14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg @nowotarski.pl

6.          W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:    
Oferta  cenowa - Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (gruntu, części składowych oraz istniejących ograniczonych praw rzeczowych) położonych na terenie Powiatu Nowotarskiego w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości, które stały się własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego na mocy ostatecznych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, ostatecznych decyzji wydanych w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz decyzji właściwych organów jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzających podział w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.    
2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

7.      Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia– 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 -  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2 – formularz oferty

- Załącznik nr 3 – projekt umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała tel.: (18) 26 61 340.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
6.03.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
6.03.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
6.03.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
6.03.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 2– Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
6.03.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
6.03.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 3- Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
6.03.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
6.03.2019
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
13.03.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
13.03.2019