Informacja Starosty Powiatu Nowotarskiego dot. postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o pozwolenie na: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY wraz z kablową linią zasilającą na działce położonej w miejscowości Rokiciny Podhalańskie | Urząd

Strona główna

Informacja Starosty Powiatu Nowotarskiego dot. postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o pozwolenie na: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY wraz z kablową linią zasilającą na działce położonej w miejscowości Rokiciny Podhalańskie

data wystawienia: 10.01.2020
status: zamknięte

I N F O R M A C J A

 

            Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.),

 

STAROSTA NOWOTARSKI

 

zawiadamia, że na wniosek:

P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, działającej przez pełnomocnika Pana Mariusza Głos, ul. Bolęcińska 7, 32-552 Płaza, z dnia 22.11.2019r. (data wpływu: 26.11.2019r.), uzupełniony w dniu 20.12.2019r.,

Starosta Nowotarski wszczął postępowanie administracyjne znak: BA.6740.1.1529.2019.AZ w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr NWT7011D wraz  z kablową linią zasilającą, na dz. nr ewid. 1176 położonej w miejscowości Rokiciny Podhalańskie, gmina Raba Wyżna, powiat nowotarski, woj. małopolskie (obręb:0006 Rokiciny Podhalańskie, jednostka ewidencyjna: 121111_2 Raba Wyżna).

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia do przedmiotu postępowania w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14, pokój nr 3.27, II piętro, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty – nr tel. 18 26 10 797).

Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru zawiadomienia przez Wnioskodawcę, a dla pozostałych stron – po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia zawiadamiającego o wszczęciu postępowania administracyjnego (zgodnie z art. 49 Kpa).