Obwieszczczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu PGW Wody Polskie dot. wszczęcia postępowania ws. pozwolenia wodnoprawnego w miejscowości Szaflary | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu PGW Wody Polskie dot. wszczęcia postępowania ws. pozwolenia wodnoprawnego w miejscowości Szaflary

data wystawienia: 22.12.2020
status: zamknięte

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni
w Nowym Sączu


Nowy Sącz, 18-12-2020


KR.ZUZ.3.4210.557.2020.MU


OBWI E S Z C Z ENI E
DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W NOWYM SĄCZU
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE


Działając zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.) oraz art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310, z późn. zm.),

zawiadamiam, że na wniosek z dnia 17.08.2020 r. (data wpływu: 19.08.2020 r.), uzupełniony pismem z dnia 23.10.2020 r., (data wpływu: 26.10.2020 r.), Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary, działającej poprzez Pełnomocnika – Pana Krzysztofa Strączek, przedstawiciela firmy Kelvin Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 413, 43-300 Bielsko-Biała, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:


1. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące potoku Furczański w km 1+336, dwutorowej sieci ciepłowniczej, metodą przewiertu sterowanego, na dz. nr ewid. 9218 w m. Szaflary, gm. Szaflary.
2. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące potoku Furczański w km 1+498, dwutorowej sieci ciepłowniczej, metodą przewiertu sterowanego, na dz. nr ewid. 9218 w m. Szaflary, gm. Szaflary.
3. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące potoku Smalcowski w km 0+111, dwutorowej sieci ciepłowniczej, metodą przewiertu sterowanego, na dz. nr ewid. 8521 w m. Szaflary, gm. Szaflary.
4. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące potoku Bez nazwy w km 0+035, (prawobrzeżny dopływ potoku Biały Dunajec w km 9+010), dwutorowej sieci ciepłowniczej, metodą przewiertu sterowanego, na dz. nr ewid. 8256/1 w m. Szaflary, gm. Szaflary.
5. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące potoku Bez nazwy w km 0+249, (lewobrzeżny dopływ potoku Biały Dunajec w km 9+165), dwutorowej sieci ciepłowniczej, metodą przewiertu sterowanego, na dz. nr ewid. 7827 w m. Szaflary, gm. Szaflary.
6. Lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od potoku Biały Dunajec, nowych obiektów budowlanych, tj. odcinków sieci ciepłowniczej na dz. nr ewid. 8571/1,
8571/2, 8499/1, 8497/1, 6875/1, 8526/8, 6882/1, 6882/2, 6868/5, 6868/6, 6873/3, 6891/2, 6862/1, 6868/3, 6869/6, 6861/3, 6869/1, 6959, 6960/2, 6962/3, 6962/2, 8526/13, 7021, 7020/3, 7025/1, 7025/2, 7017, 7020/1, 7020/2, 7022, 7024, 7132, 7135/1, 6986/4, 7037, 1336/3, 6876/1, 6868/8, 6806/1, 6803/1, 1336/1 w m. Szaflary, gm. Szaflary.

Ze złożonymi przy wniosku dokumentami strony postępowania mogą zapoznać się w Nadzorze Wodnym Nowy Targ, ul. Ludźmierska 34, 34-400 Nowy Targ (pokój nr 12) w godz. 7:30 – 14:30, lub poprzez udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów z tych akt sprawy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę, a ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, czyli od dnia wywieszenia na tablicach ogłoszeń oraz stronach podmiotowych BIP.

Z up. DYREKTORA Zarządu Zlewni w Nowym Sączu

(-) Tomasz Bukowiec Główny Specjalista w Dziale Zgód Wodnoprawnych


Sprawę prowadzi Mateusz Urbaniak, tel. 18 266 54 36 wew. 21, e-mail: mateusz.urbaniak@wody.gov.pl


Rozdzielnik do obwieszczenia znak sprawy KR.ZUZ.3.4210.557.2020.MU
1. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ
2. Urząd Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary
3. Tablica ogłoszeń: Zarząd Zlewni w Nowy Sącz/Nadzór Wodny Zakopane/BIP
4. ZUZ a/a