Obwieszczczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu PGW Wody Polskie dot. wydania decyzji ws. pozwolenia wodnoprawnego na na lokalizowanie obiektów w miejscowości Waksmund | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu PGW Wody Polskie dot. wydania decyzji ws. pozwolenia wodnoprawnego na na lokalizowanie obiektów w miejscowości Waksmund

data wystawienia: 17.12.2020
status: zamknięte

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni
w Nowym Sączu


Nowy Sącz, 15-12-2020


KR.ZUZ.3.4210.490.2020.MU


OBWI E S Z C Z ENI E
DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W NOWYM SĄCZU
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

Działając zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.), zawiadamiam, że wydana została decyzja z dnia 15.12.2020 r., znak: KR.ZUZ.3.4210.490.2020.MU, udzielająca Panu Sebastianowi Rejczak, pozwolenia wodnoprawnego na:
1. Lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Dunajec, nowych obiektów budowlanych na dz. nr ewid. 3018/7, 3018/6, 6995/1 w m. Waksmund, gm. Nowy Targ (X: 5482827.2, Y: 7433779.8), w zakresie wykonania:
1.1. Przyłącza gazu ziemnego z rur PE25 Ø40 mm o długości ok. 9,5 m.
1.2. Reklamy wolnostojącej o wymiarach 2,5 m x 4,0 m x 6,0 m, posadowionej na fundamencie żelbetowym.
1.3. Wewnętrznej instalacji en/NN z przewodów izolowanych typu YAKY 4x35mm2, o długości ok. 53,5 m.
1.4. Przyłącza kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur PCV Ø160 mm, o długości ok. 30 m, wraz ze studzienką S1 z polipropylenu Ø400 mm oraz separatorem koalescencyjnym.
1.5. Utwardzenia miejsc parkingowych, nawierzchni manewrowych oraz miejsca na pojemniki na odpady, betonowymi płytami ażurowymi, wypełnionymi zielenią, oraz kostką brukową, o łącznej powierzchni ok. 465 m2.
1.6. Ogrodzenia wykonanego ze słupków stalowych prefabrykowanych z wypełnieniem z siatki lub prętów, o łącznej długości ok. 114 m.

2. Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ, ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z warsztatu mechanicznego na dz. nr ewid. 3018/7, 3018/6, 6995/1 w m. Waksmund, gm. Nowy Targ, w ilości:


Qmax.s = 0,00007 m3/s Qśr.d = 0,5 m3/dobę Qdop.r = 156 m3/rok


Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w Zarządzie Zlewni w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Naściszowska 31 (w godz. 800 – 1400).

Od w/w decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 31-109 Kraków, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22 za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, czyli od dnia wywieszenia na tablicy ogłoszeń/BIP.

Z up. DYREKTORA Zarządu Zlewni w Nowym Sączu

(-) Tomasz Bukowiec Główny Specjalista w Dziale Zgód Wodnoprawnych


Rozdzielnik do obwieszczenia znak sprawy KR.ZUZ.3.4210.490.2020.MU
1. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ
2. Urząd Gminy Nowy Targ
ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ
3. Tablica ogłoszeń: Zarząd Zlewni w Nowym Sączu/Nadzór Wodny Nowy Targ/BIP
4. ZUZ a/a