Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości w miejscowości Szczawnica | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości w miejscowości Szczawnica

data wystawienia: 30.12.2020
status: zamknięte

 

 

 

Nasz znak: GN.6821.2.3.2020.GK

 

     

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania

 z nieruchomości

         

 

Na podstawie art. 118a ust. 2 w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),

                                                                 Starosta Nowotarski

                                               zawiadamia, że w dniu 30.12.2020r.

             po rozpatrzeniu wniosku Spółki Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie, została wydana decyzja (znak: GN.6821.2.3.2020.GK), orzekająca o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 1196/1 o pow. 2,8548 ha, położona w Obr. nr 1 Miasta Szczawnica, będącej nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym. W niniejszej decyzji  udzielono wnioskodawcy zezwolenia na wykonanie prac związanych z realizacją projektu polegającego na budowie linii kablowych SN 15kV i stacji transformatorowej 15/0,4kV ze zdalnym sterowaniem dla zasilenia sztucznego śnieżenia tras narciarskich w m. Szczawnica. Długość projektowanej sieci to 33 mb, posadowionej na głębokości 0,8 m. Szerokość pasa montażowego to 4,0 m od osi projektowanej sieci kablowej (pas potrzebny na wjazd sprzętu do montażu), szerokość zajęcia pod inwestycję to 0,25 m osiowo, co przekłada się na 16.8 m2 (szerokość strefy kontrolowanej ), zgodnie z lokalizacją przedstawioną w załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.

Z treścią w/w decyzji oraz całością akt sprawy można zapoznać się w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, pokój 1.25, parter, w godzinach urzędowania: pn. – pt. 730-1530.

Z uwagi na trwający stan epidemii niezbędne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu telefonicznie bądź za pośrednictwem strony internetowej www.nowotarski.pl.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Starosty Nowotarskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu decyzji na stronie internetowej   w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Nowotarskiego.  

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 30.12.2020 r.

Zgodnie z art. 49b Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzje nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonej we wniosku, organ powiadamia  o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji może być niezwłocznie udostępniony.

 

Wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: (18) 26 10 783; sprawę prowadzi: Grażyna Kubik.