Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Budowa lokalnej drogi gminnej w ciągu istniejącej drogi niepublicznej oraz rozbudowa dojazdowej drogi gminnej Kiełbasówka Górna w m. Zubrzyca Dolna | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Budowa lokalnej drogi gminnej w ciągu istniejącej drogi niepublicznej oraz rozbudowa dojazdowej drogi gminnej Kiełbasówka Górna w m. Zubrzyca Dolna

data wystawienia: 15.11.2019
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. – dalej Kpa) oraz art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1474 – dalej Specustawa),

 

STAROSTA NOWOTARSKI

 

Zawiadamia, że w dniu 04.11.2019r. została wydana decyzja nr Z-14/19, znak: BA.6740.4.12.2019.BB dla Wójta Gminy Jabłonka, ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabłonka, reprezentowanego przez pełnomocnika: Pana Roberta Dudę, ul. M. Konopnickiej 11A, 34-436 Maniowy, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

 

Budowa lokalnej drogi gminnej dz. nr ewid. 5217/56 w km 1+241,20 – 1+323,80 w ciągu istniejącej drogi niepublicznej oraz rozbudowa dojazdowej drogi gminnej Kiełbasówka Górna nr K361490 w km 0+000,00 – 0+318,20  w m. Zubrzyca Dolna.

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych w miejscowości Zubrzyca Dolna – Gmina Jabłonka powiat nowotarski; województwo małopolskie – jednostka ewidencyjna: Jabłonka [121105_2]; obręb ewidencyjny: Zubrzyca Dolna [0006]:

 

  • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, podlegające podziałowi:

5217/108 (5217/56), 2850/14 (2850/1), 2833/1 (2833), 2833/2 (2833), 2834/5 (2834/4), 5172/1 (5172), 2836/10 (2836/5), 2836/6 (2836/2), 2836/8 (2836/3), 2837/17 (2837/6), 2837/9 (2837/1), 2697/5 (2697/2), 2837/15 (2837/5), 2837/13 (2837/4), 2697/3 (2697/1), 2837/11 (2837/3), 2838/5 (2838/1), 2682/1 (2682), 2698/3 (2698/1), 2684/6 (2684/2), 2684/4 (2684/1), 2685/12 (2685/4), 2685/10 (2685/5), 2685/6 (2685/2), 2699/9 (2699/3), 2699/13 (2699/8), 2699/11 (2699/7), 2691/6 (2691/3), 2691/4 (2691/1), 2688/1 (2688), 2686/5 (2686/3), 5171/4         (5171/1)

(przed nawiasem podano pogrubiony numer działek powstających w wyniku podziału nieruchomości i  przeznaczonych pod drogę, w nawiasie podano numery działek przed podziałem);

  • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, przeznaczone pod drogę
    w całości:

2684/3 oraz 2836/4, 2686/4;

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, niezbędne do realizacji inwestycji – teren wód płynących:

5217/98;

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, na których zachodzi obowiązek budowy sieci uzbrojenia terenu (kanalizacja deszczowa):

2698/2 oraz 2697/6 (2697/2), 2685/7 (2685/2), 5171/5 (5171/1), 2699/10 (2699/3)

(przed nawiasem podano pogrubiony numer działek istniejących oraz powstających w wyniku podziału nieruchomości i pozostających w dotychczasowym przeznaczeniu, w nawiasie podano numery działek przed podziałem),

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej decyzji, tj. projektem budowlanym pn.: Budowa lokalnej drogi gminnej dz. nr ewid. 5217/56 w km 1+241,20 – 1+323,80 w ciągu istniejącej drogi niepublicznej oraz rozbudowa dojazdowej drogi gminnej Kiełbasówka Górna nr K361490 w km 0+000,00 – 0+318,20 w m. Zubrzyca Dolna.

Decyzją nr Z-14/19 zatwierdzony został podział nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji, które stanowią jednocześnie linie podziału tych nieruchomości. Informuje się, wydzielone pod drogę nieruchomości lub części nieruchomości, których właścicielem lub użytkownikiem wieczystym były osoby fizyczne lub prawne, stają się z mocy prawa własnością Gminy Jabłonka – z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna (art. 12 ust. 4 pkt. 2 Specustawy). Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14,  pokój nr 3.25,  II piętro, w godzinach urzędowania). Od ww. decyzji stronom służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, za pośrednictwem organu I instancji, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę, a dla pozostałych stron – po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu decyzji (zgodnie z art. 49 Kpa).