Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego ws.wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji: Rozbudowa drogi gminnej nr K364795 – ul. Augustyna Suskiego w m. Szaflary w km 1+845,30-2+097,81 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego ws.wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji: Rozbudowa drogi gminnej nr K364795 – ul. Augustyna Suskiego w m. Szaflary w km 1+845,30-2+097,81

data wystawienia: 31.01.2020
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2018r., poz. 1474 – dalej Specustawa),

 

STAROSTA NOWOTARSKI

 

zawiadamia, że na wniosek: Wójta Gminy Szaflary, 34-424 Szaflary, ul. Zakopiańska 18, reprezentowanego przez pełnomocnika: Pana Krzysztofa Waniczka adres do korespondencji: ul. Węgierska 146A, 33-300 Nowy Sącz , złożony w dniu 17.12.2019r. i uzupełniony w dniu 29.01.2020r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: BA.6740.4.15.2019.KS w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwą:

 

Rozbudowa drogi gminnej nr K364795 – ul. Augustyna Suskiego  w m. Szaflary w km 1+845,30-2+097,81

 

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych w miejscowości Szaflary – Gmina Szaflary; powiat nowotarski; województwo małopolskie – jednostka ewidencyjna 121109_2 Szaflary, obręb ewidencyjny 0006 Szaflary:

 

  • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji, przeznaczone pod drogę w części i nie podlegające podziałowi (stanowiące własność Gminy Szaflary):

8452/5, 9258,

 

  • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, podlegające podziałowi:

9256/1 (9256); 9257/1 (9257); 9257/2 (9257)

 

(przed nawiasem podano pogrubiony numer działek powstających w wyniku podziału nieruchomości i  przeznaczonych pod drogę, w nawiasie podano numery działek przed podziałem);

 

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na których zachodzi obowiązek budowy / przebudowy sieci:

1248/1, 8469

 

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia do przedmiotu postępowania w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14,  pokój nr 3.39, II piętro, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty – nr tel. 182610762).