Obwieszczenie Starosty Powiatu Nowotarskiego w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka ewid. nr 3659/18, o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w miejscowości Bańska Niżna | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Powiatu Nowotarskiego w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka ewid. nr 3659/18, o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w miejscowości Bańska Niżna

data wystawienia: 13.11.2019
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 8 i art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art.23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1474)

 

STAROSTA NOWOTARSKI

 

zawiadamia, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako działka ewid. nr 3659/18 o pow. 0,0004ha (powstała z podziału działki ewid. nr 3659/11), położoną w miejscowości Bańska Niżna, gmina Szaflary, zajętą pod realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1653K Szaflary – Ząb (budowa chodnika) w miejscowości Bańska Niżna w km 1+822,00 do km 2+578,40”.

W/w działka powstała w wyniku kilkukrotnych podziałów z działki ewid. nr 3659/3, która odpowiadała części pgr.lkat. nr 3659/1.

W Lwh nr 539 – gm. kat. Bańska, obejmującym pgr.lkat. nr 3659/1, który utracił moc prawną, na karcie B jako właściciele wpisani są:

  • Anna z Bafiów Janikowa w 7/20 częściach,
  • Jakub Bafia w 7/20 częściach,
  • Mikołaj Bafia w 2/20 częściach,
  • Helena Bafia w 2/20 częściach,
  • Antonina Bafia w 2/20 częściach.

Obecnie w ewidencji gruntów i budynków jako właściciele w/w nieruchomości widnieją: Andrzej Bafia, Maria Chrobak, Andrzej Janczy, Ludwika Komperda, Jan Walkosz i Małgorzata Walkosz. Dla przedmiotowej nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta.

W związku z powyższym, wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do tej nieruchomości, aby w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się do Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, parter, pokój 1.29, numer tel.: (18) 26 10 781 i udokumentowali swoje prawa.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami do wyżej wymienionej nieruchomości skutkować będzie ustaleniem odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym i wypłatą należnego odszkodowania do depozytu sądowego.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie niniejszego ogłoszenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.