Obwieszczenie Starosty Powiatu Nowotarskiego ws. wydania decyzji dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji pn: Rozbudowa drogi powiatowej klasy Z Harklowa – Tylmanowa (budowa chodnika) w miejscowości Ochotnica Dolna | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Powiatu Nowotarskiego ws. wydania decyzji dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji pn: Rozbudowa drogi powiatowej klasy Z Harklowa – Tylmanowa (budowa chodnika) w miejscowości Ochotnica Dolna

data wystawienia: 11.02.2020
status: zamknięte

 OBWIESZCZENIE 

 

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami),

 

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia, że w dniu 11.02.2020r. została wydana decyzja w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Starosty Nowotarskiego Nr Z-17/17 z dnia 08.11.2017r. wydanej w sprawie znak: BA.6740.4.16.2017.PM, w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz zatwierdzenia projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej klasy Z nr 1637K Harklowa – Tylmanowa (budowa chodnika) w miejscowości Ochotnica Dolna w km 20+325,00 ÷ km 21+445,40” wydana dla Zarządu Powiatu Nowotarskiego, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, reprezentowanego przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ,

 

uchylająca w/w decyzję Starosty Nowotarskiego z dnia 08.11.2017r., znak: BA.6740.4.16.2017.PM – w części dotyczącej załącznika NR 4 – „wykaz dotychczasowych właścicieli lub użytkowników nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej klasy Z nr 1637K Harklowa – Tylmanowa (budowa chodnika) w miejscowości Ochotnica Dolna w km 20+325,00 ÷ km 21+445,40”; według adresów wskazanych w katastrze nieruchomości”.

 

orzekająca o istocie sprawy w następujący sposób:

  1. uchylająca załącznik Nr 4 stanowiący integralną część decyzji Starosty Nowotarskiego
    z dnia 08.11.2017r., znak: BA.6740.4.16.2017.PM,
  2. orzekająca w tym zakresie, poprzez zatwierdzenie, w miejsce uchylenia nowego załącznika
    Nr 4.

 

           

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 (II piętro, pokój 3.35, w godzinach urzędowania, tel. (18) 26 107 60), w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Starosty Nowotarskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 127a. Kpa, który stanowi, że „§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję § 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna”, strona ma prawo do zrzeczenia się odwołania od decyzji.