Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poł. w miejscowości Szaflary | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poł. w miejscowości Szaflary

data wystawienia: 30.11.2020
status: zamknięte

OGŁOSZENIE

STAROSTY NOWOTARSKIEGO

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym

Działając na podstawie art. 124a w zw. z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990) Starosta Nowotarski informuje, że zgodnie  z wnioskiem Gminy Miasto Nowy Targ reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Urszulę Majka zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania w trybie art. 124 w zw. z art. 124a w/w ustawy decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Szaflary, jednostka ewidencyjna Szaflary oznaczonej jako działki ewid. nr 175 (stanowiącej pas drogowy ul. Na Potoczku) oraz nr 208 (stanowiącej pas drogowy ul. 75-lecia Ruchu Ludowego) poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie sieci ciepłowniczej (z rur stalowych preizolowanych o średnicy rury przewodowej 2xDn400/560mm) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym m.in. kanalizacją teletechniczną (rura techniczna Dn65, rura Dnn100 HDPE (PN8), kabel światłowodowy do obsługi systemu ciepłowniczego  w rurze osłonowej HDPE40) oraz kablem eSN do obsługi ciepłociągu (kabel XRUHAKXS 4x240 mm2) – zasilanie oraz sterowanie pompowniami sieciowymi w Ciepłowni Geotermalnej oraz pompowni w Urzędzie Gminy Szaflary.      

Wskazane nieruchomości stanowią nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stosownie do treści art. 113 ust. 6 w/w ustawy. Ze względu na brak ksiąg wieczystych oraz innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do nich prawa rzeczowe. Zgodnie z rejestrem ewidencji gruntów i budynków znajdują się w posiadaniu samoistnym Urzędu Gminy Szaflary.  

W związku z powyższym wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości.    

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny zgłosić się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, pokój nr 1.25 (parter), w godzinach pn.-pt. 7.30-15.30, tel. 18 26 10 783.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, bądź zgłoszą się osoby, ale praw swych nie udowodnią, wszczęte zostaną postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z tych nieruchomości.