Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poł. w miejscowości Szaflary | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poł. w miejscowości Szaflary

data wystawienia: 3.12.2020
status: zamknięte

OGŁOSZENIE

STAROSTY NOWOTARSKIEGO

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym

Działając na podstawie art. 124a w zw. z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65, ze zm.) Starosta Nowotarski informuje, że zgodnie z wnioskami Wójta Gminy Szaflary zamierza wszcząć postępowania administracyjne w sprawie wydania w trybie art. 124 w zw. z art. 124a w/w ustawy decyzji ograniczających sposób korzystania z niżej wymienionych nieruchomości:

 

1/ nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 8530/2 położonej w obrębie Szaflary, jednostka ewidencyjna Szaflary (stanowiącej drogę wewnętrzną), poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie przewodów ciepłowniczych o średnicach DN 2x32(2xØ110) oraz DN 2x25(2xØ90) wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą odwodnienia oraz studnie i kanalizacje teletechniczne (znak sprawy: GN.6821.2.51.2020.TP-W);

 

2/ nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 8488 położonej w obrębie Szaflary, jednostka ewidencyjna Szaflary (stanowiącej drogę gminną o nr 364829K), poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie przewodów ciepłowniczych o średnicach 2xDN40/110 oraz 2xDN65/140 wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą odwodnienia oraz studnie i kanalizacje teletechniczne (znak sprawy: GN.6821.2.52.2020.TP-W).

Wskazane nieruchomości stanowią nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stosownie  do treści art. 113 ust. 6 w/w ustawy. Ze względu na brak ksiąg wieczystych oraz innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do nich prawa rzeczowe. Zgodnie z rejestrem ewidencji gruntów i budynków znajdują się w posiadaniu samoistnym Urzędu Gminy Szaflary.  

W związku z powyższym wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe   do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili   i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości.    

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny zgłosić się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, pokój nr 1.25 (parter), w godzinach pn.-pt. 7.30-15.30, tel. 18 26 10 783.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby,  którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, bądź zgłoszą się osoby, ale praw swych  nie udowodnią, wszczęte zostaną postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z tych nieruchomości.