PZD:Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Targ | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

PZD:Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Targ

status: zamknięte

Postępowanie pn.  Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Targ jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 tejże ustawy.

 

1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Targ

Treść Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 21 października 2020 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 5 listopada 2020 r. do godz. 9:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

 

2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.37 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia pn.  Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Targ

Treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn.  Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Targ  z dnia 21 października 2020 r. znak PZD-ZP.261.24.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesyłane drogą elektroniczna należy kierować na adres:

przetargi.pzd@nowotarski.pl

Opublikowała w dniu 21 października 2020 r. Anna Michałczak

 

3.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art.86 ust.5 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu pn.  Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Targ

Treść Informacji z otwarcia ofert – pismo z dnia 5 listopada 2020 r. znak PZD-ZP.261.24.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 5 listopada 2020 r. Anna Michałczak

 

4. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI II– REMONT NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ 1672K UL. SZAFLARSKA W MIEJSCOWOŚCI NOWY TARG W KM 0+491 DO KM OKOŁO 1+679

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części II – Remont nawierzchni drogi powiatowej 1672K ul. Szaflarska w miejscowości Nowy Targ w km 0+491 do km około 1+679 w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn.  Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Targ

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części II z dnia 10 listopada 2020 r. znak PZD-ZP.261.24.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Dodała w dniu 10 listopada 2020 r. Krystyna Stanek

 

5. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI I– REMONT NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ 1673K UL. WAKSMUNDZKA W MIEJSCOWOŚCI NOWY TARG W KM 0+000 DO KM OKOŁO 0+323

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I – Remont nawierzchni drogi powiatowej 1673K ul. Waksmundzka w miejscowości Nowy Targ w km 0+000 do km około 0+323 w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn.  Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Targ

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I z dnia 18 listopada 2020 r. znak PZD-ZP.261.24.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Dodała w dniu 18 listopada 2020 r. Krystyna Stanek.

 

6.ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Targ udzielił zamówienia

Treść Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z dnia 25 listopada 2020 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 25 listopada 2020 r. Anna Michałczak

Pliki do pobrania