ROZPOZNANIE RYNKU - Dostawa materiałów biurowych na potrzeby pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU - Dostawa materiałów biurowych na potrzeby pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 14.02.2019r.

Nasz znak: ZA.271.13.2019

 

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

Zapytanie ofertowe – pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych na potrzeby pracowników Startowa Powiatowego w Nowym Targu zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a-1d do przedmiotowego rozpoznania rynku:

- Zadanie 1: Dostawa materiałów biurowych na potrzeby pracowników Startowa Powiatowego  
w Nowym Targu zgodnie z załącznikiem nr 1a do rozpoznania rynku.

- Zadanie 2: Dostawa materiałów biurowych na potrzeby punktów nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwanych przez radców prawnych i adwokatów zgodnie z załącznikiem nr 1b do rozpoznania rynku.

- Zadanie 3: Dostawa papieru na potrzeby punktów nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwanych przez radców prawnych i adwokatów zgodnie z załącznikiem nr 1c do rozpoznania rynku.

- Zadanie 4: Dostawa materiałów biurowych na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w roku 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1d do rozpoznania rynku.

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne z zadań.

 1. Termin wykonania zadania: - Zadanie 1: do 22.03.2019r., - Zadanie 2: 10 dni, - Zadanie 3: 10 dni,- Zadanie 4: do 22.03.2019r.
 2.  Osoby upoważnione do kontaktów: procedura -  Jolanta Mrugała, Iwona Waksmundzka tel. ( 018) 26  61 340.
 3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać: do dnia: 25.02.2019 r.  do godz. 10:00.

 1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w sekretariacie pokój 3.09
 2.  Faksem na numer 018 26 61 344
 3. lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

W przypadku składania ofert opisanego w:

 1. pkt 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę ( formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:  Oferta  cenowa – Dostawa materiałów biurowych. Zadanie nr ……………………………….
 2.  pkt. 5.2 i 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.
 1. Kryteria oceny ofert:

- Zadanie 1: cena 100%,- Zadanie 2: cena 100%,- Zadanie 3: cena 100%,- Zadanie 4: cena 100%

 

Załączniki:

- Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań.

- Nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych

- Nr 3 - Formularz oferty

 

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała, Iwona Waksmundzka tel. (018) 26  61 340.