ROZPOZNANIE RYNKU: Dostawa tonerów i tuszy oraz papieru ksero na kursy realizowane przez Zespół Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: Dostawa tonerów i tuszy oraz papieru ksero na kursy realizowane przez Zespół Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu.

status: zamknięte

 

 

 

Nowy Targ, 05.03.2018r.

Nasz znak: ZA.271.16.2018

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 1. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu w imieniu Dyrektora  Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Targu, Pl. Słowackiego 13, 34-400 Nowy Targ zaprasza do składania ofert.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa tonerów i tuszy oraz papieru ksero na kursy realizowane przez Zespół Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

 

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania:

Uwaga! Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

Zadanie 1
Dostawa tonerów i tuszy  na  kursy realizowane przez Zespół Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana
w Nowym Targu.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

 

Zamawiane tonery:

Dostawa tonerów i tuszy – „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu w obszarach ogólnych: matematyka i geografia”

Lp.

Nazwa

Ilość/jm.

1.

Komplet tonerów CMYK do drukarki Develop INEO+ 3110 ( (oryginalne)

1 kpl.

2.

Toner czarny do urządzenia Konica Minolta Bizhub 165 (oryginalny) (2x black)

2 kpl.

3.

Zestaw 4 tuszy CMYK do drukarki Epson L1300 (4x 70ml) (oryginalny)

3 kpl.

 

Tonery i tusze wymienione w punktach 1,2,3 - oryginały (rekomendowane przez producenta urządzenia), muszą być w 100% fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie prefabrykowane (nie będą stanowić produktów uprzednio używanych lub ponownie napełnianych), oryginalnie zapakowane, posiadające min. 12-miesięczną przydatność do użycia licząc od dnia dostawy oraz gwarancję na cały okres użytkowania do wyczerpania zawartości wkładu. Muszą posiadać znak firmowy producenta oraz etykietę zawierającą co najmniej numer katalogowy, wykaz drukarek dla których jest przeznaczony i termin ważności.

W przypadku uszkodzenia drukarki, które będzie stwierdzone następstwem zużycia dostarczonego przez Wykonawcę materiału eksploatacyjnego Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszty naprawy lub koszty wymiany drukarki.

Oferowane materiały eksploatacyjne będą materiałami fabrycznie nowymi, wolnymi od wad, kompletnymi i nie powodującymi ograniczeń funkcji i  możliwości sprzętu oraz jakości wydruku opisanych w warunkach technicznych producenta sprzętu.

Miejsce dostawy:     
Zespół Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana, Pl. Słowackiego 13, 34-400 Nowy Targ

Zadanie 2
Dostawa papieru ksero na  kursy realizowane przez Zespół Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana
w Nowym Targu.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

 

Dostawa papieru ksero – „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu w obszarach ogólnych: matematyka i geografia”

Lp.

Nazwa

Ilość/jm.

1.

Papier formatu A4, gramatura 80 g/m2, białość co najmniej 160 CIE do drukarek  laserowych mono
i kolorowych oraz atramentowych (500 arkuszy).

18 szt.

 

Miejsce dostawy:

Zespół Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana, Pl. Słowackiego 13, 34-400 Nowy Targ

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbędzie się po wystawieniu przez Wykonawcę faktury/rachunku na nabywcę: Powiat Nowotarski, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, NIP 735-217-50-44 ze wskazaniem odbiorcy: Zespół  Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu, Pl. Słowackiego 1, 34-400 Nowy Targ.

 

 

 1. Termin wykonania zamówienia: 7 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania

 

 1. Osoby upoważnione do kontaktów: Główny Specjalista ds. zamówień publicznych  
  – Iwona Waksmundzka, Podinspektor – Jolanta Mrugała - tel.: 18 266 61 340.

 

 1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 12.03.2018r.  do godz. 10:00

 1. Pisemnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w sekretariacie pokój 3.09
 2.  Faksem na numer 018 26 61 344
 3. lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

 

 1. W przypadku składania ofert opisanego w:
 1. pkt 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:  Oferta  cenowa - Dostawa tonerów i tuszy oraz papieru ksero na kursy realizowane przez Zespół Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu     Zadanie…………………….
 2.  pkt. 5.2 i 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

 

7.    Kryteria oceny ofert:

        Jedynym kryterium oceny ofert jest:

        Cena brutto za całość zamówienia Zadania 1– 100%.

        Cena brutto za całość zamówienia Zadania 2– 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1– Formularz oferty