ROZPOZNANIE RYNKU - Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny wartości niezabudowanej działki ewid. nr 17254/11 o pow. 0,0083 ha poł. w Nowym Targu | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU - Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny wartości niezabudowanej działki ewid. nr 17254/11 o pow. 0,0083 ha poł. w Nowym Targu

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 03.02.2020 r.

Nasz znak: ZA.271.94.2020

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny wartości niezabudowanej działki ewid. nr 17254/11  
o pow. 0,0083 ha poł. w Nowym Targu, obj. KW nr NS1T/00061322/2, stanowiącej własność Skarbu

Państwa - jako nieruchomości przyległej polepszającej warunki zagospodarowania nieruchomości

obj. KW nr NS1T/00088425/9, stanowiącej własność osoby fizycznej (sprzedaż w trybie art. 37 ust. 2

pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami).


Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 1.26 przy 
ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-10-784.

Sprawę prowadzi: Pani Katarzyna Kołodziej

Uwaga!: Rozliczenie płatności wynikające z zawartej umowy nastąpi za pośrednictwem metody

podzielnej płatności na podst. art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(Dz. U. z 2018 r, poz. 2174 z późn. zm.).

3. Termin realizacji: 13 marzec 2020r.   
4. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk,  Marta Rajca, Iwona Waksmundzka  tel. ( 018) 26 61 340.

5.Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 12.02.2020r. do godz. 10:00 drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl (należy przesłać wypełniony druk formularza oferty).

6.   Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych

- Załącznik nr 3  - Projekt umowy

 

Sprawę prowadzi: Iwona Waksmundzka, Jolanta Mrugała,  tel.: (18) 26 61 340.