ROZPOZNANIE RYNKU - Usługa przewiezienia akt | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU - Usługa przewiezienia akt

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 14.11.2019r.

Nasz znak: ZA.271.107.2019

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 

 1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, zaprasza do składania ofert.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:  

Usługa przewiezienia akt Wydziału Komunikacji z siedziby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu,  
34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14 do archiwum zakładowego znajdującego się w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu ul. Jana Pawła II 85.

Termin wykonania usług: sukcesywnie od udzielenia zamówienia do dnia 24 grudnia 2019roku  
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

 

Wykonawca powinien dysponować samochodem ciężarowym (furgon) o ładowności 1,5 tony
i dwoma pracownikami do przenoszenia akt.

Usługa powinna być realizowana po wezwaniu wykonawcy przez zamawiającego.

Usługa składa się z załadunku akt w siedzibie starostwa na samochód ciężarowy, przewóz na trasie  
z siedziby starostwa do siedziby archiwum zakładowego oraz rozładunku w siedzibie archiwum zakładowego.

Całkowita wartość zamówienia, do której Zamawiający będzie zlecał realizację przewozu to brutto: 10 000,00 zł.

Uwaga! Rozliczenie płatności wynikające z udzielenia zamówienia nastąpi za pośrednictwem metody podzielnej płatności na podstawie art. 108a ustawy z dnia 2 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r. poz. 2174 z późn.zm.).

 1. Termin wykonania zamówienia: 24.12.2019r.
 2. Osoby upoważnione do kontaktów: Iwona Waksmundzka, Jolanta Mrugała - tel.: 18 26 61 340.
 3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 22.11.2019 r.  do godz. 10:00

 1. Pisemnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
  w sekretariacie pokój 3.08
 2.  Faksem na numer 018 26 61 344
 3. lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.
 1. W przypadku składania ofert opisanego w:
  1. pkt 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób: 
   ZA.271.107.2019: Oferta  cenowa – Usługa przewiezienia akt.
  2. pkt. 5.2 i 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

 

7.      Kryteria oceny ofert:

 1. Cena za jeden kurs pojazdu 40%

Opis sposobu obliczenia kryterium:

(Cena najniższej oferty za 1 kurs/ Cena badanej oferty za 1 kurs) x 40 = liczba punktów za w/w kryterium.

               *Maksymalna liczba punktów, jakie można otrzymać w kryterium cena to 40.

 1. Cena za jedna roboczogodzinę jednego pracownika 30 %

Opis sposobu obliczenia kryterium:

(Cena najniższej oferty za jedną roboczogodzinę jednego pracownika / Cena badanej oferty za jedną roboczogodzinę jednego pracownika) x 30 = liczba punktów za w/w kryterium.

               *Maksymalna liczba punktów, jakie można otrzymać w kryterium cena to 30.

 1. Czas reakcji na wezwanie w godzinach 30%

Opis sposobu obliczenia kryterium:

 

Kryterium „Czas reakcji na wezwania w godzinach” – w ramach przedmiotowego kryterium Zamawiający oceniać będzie czas w jakim Wykonawca przybędzie na wezwanie Zamawiającego. Maksymalny czas na wezwanie wynosi 24 godziny.

 

Wykonawca, który przybędzie na wezwanie w czasie do 3 godzin otrzyma 30 pkt.

Wykonawca, który przybędzie na wezwanie w czasie od 4 do 5 godzin otrzyma 25 pkt.

Wykonawca, który przybędzie na wezwanie w czasie od 6 do 10 godzin otrzyma 20 pkt.

Wykonawca, który przybędzie na wezwanie w czasie od 11 do 15 godzin otrzyma 15 pkt.

Wykonawca, który przybędzie na wezwanie w czasie od 16 do 23 godzin otrzyma 10 pkt.

Wykonawca, który przybędzie na wezwanie w czasie 24 godzin otrzyma 5 pkt.

Uwaga! Czas reakcji – maksymalny czas przybycia na miejsce zdarzenia wynikający z oferty będzie dla  Wykonawcy wiążący.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Informacja Administratora danych osobowych