ROZPOZNANIE RYNKU - usługa - wykonanie przeglądu-konserwacji stałych urządzeń gaśniczych z gazem FM 200 w części mechanicznej oraz części detekcyjnej i sterowania gaszeniem znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU - usługa - wykonanie przeglądu-konserwacji stałych urządzeń gaśniczych z gazem FM 200 w części mechanicznej oraz części detekcyjnej i sterowania gaszeniem znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 04.02.2020r.

Nasz znak: ZA.271.97.2020

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe – pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty

30 000 euro

 

 1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa - wykonanie przeglądu-konserwacji stałych urządzeń gaśniczych z gazem FM 200 w części mechanicznej oraz części detekcyjnej i sterowania gaszeniem znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

Uwaga!: Rozliczenie płatności wynikające z zawartej umowy nastąpi za pośrednictwem metody podzielnej płatności na podst. art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r, poz. 2174 z późn. zm.).

 

 1. Termin wykonania zamówienia: 01.03.2020r. – 31.12.2020r.
 2. Osoby upoważnione do kontaktów: procedura -  Iwona Waksmundzka, Jolanta Mrugała,  
   tel. ( 018) 26 61 340.
 3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać: do dnia: 13.02.2020 r.  do godz. 11:00

 1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
  w sekretariacie pokój 3.08
 2.  Faksem na numer 018 26 61 344
 3. lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl

       W przypadku składania ofert opisanego w:

 1. pkt 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:  Oferta  cenowa - usługa - wykonanie przeglądu-konserwacji stałych urządzeń gaśniczych z gazem FM 200 w części mechanicznej oraz części detekcyjnej i sterowania gaszeniem znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14.
 2.  pkt. 5.2 i 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.
 1. Kryteria oceny ofert:

Cena brutto za całość zamówienia - 100%

 

Szczegółowe informacje w sprawie przedmiotu zamówienia udzielane są w Wydziale Logistyki
w pokoju nr 4.10 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-61-339 lub (18) 26-61-365.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty; Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; Załącznik nr 3 – Przykładowe zdjęcia 1 zbiornika z gazem FM; Załącznik nr 4 – Informacja Administratora danych osobowych

 

Sprawę prowadzi: Iwona Waksmundzka, Jolanta Mrugała tel. (0-18) 26 61 340.