ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.103.2020 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.103.2020 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 12.02.2020 r.

Nasz znak: ZA.271.103.2020

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

Zapytanie ofertowe – pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty

30 000 euro

 

Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.
Opis przedmiotu zamówienia:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, przy realizacji robót budowlanych pn. „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku 

Domu Nauczyciela przy ulicy Królowej Jadwigi 1 w Nowym Targu – Etap II  obejmujący zmianę rozmieszczenia pomieszczeń na kondygnacjach w budynku Domu Nauczyciela oraz zmianę planu zagospodarowania terenu wokół budynku w celu dostosowania do potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Targu” zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 

Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązuje się wymienione w terminie od dnia podpisania umowy do dnia uzyskania  decyzji pozwolenia na użytkowanie dla przedmiotowej inwestycji, lecz nie później niż do 31.08.2020r.

Osoby upoważnione do kontaktów: procedura -  Ewa Rusnaczyk, Jolanta Mrugała, Marta Rajca, Iwona Waksmundzka, tel. ( 018) 26 61 340.
Termin składania ofert:

Oferty należy składać: do dnia: 19.02.2020 r. do godz. 10:00 na formularzu oferty mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl

Kryteria oceny ofert:

Cena brutto za wykonanie zamówienia - 100%

Szczegółowe informacje w sprawie przedmiotu zamówienia udzielane są w Wydziale Inwestycji Starostwa Powiatowego w Nowym Targu w pokoju nr 4.08 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-61-318 lub (18) 26-61-353.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Projekt umowy

Załącznik nr 4 – Informacja Administratora danych osobowych

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała tel. (0-18) 26 61 340.