ROZPOZNANIE RYNKU -ZA.271.145.2020 Sporządzenie operatów szacunkowych | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU -ZA.271.145.2020 Sporządzenie operatów szacunkowych

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 09.03.2020 r.

Nasz znak: ZA.271.145.2020

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Usługi wykonania operatów szacunkowych                                                                                                                                                                                                                          

Sporządzenie odrębnych operatów szacunkowych (po 2 egz.) wyceny wartości rynkowej

nieruchomości poł. w Nowym Targu przy al. Tysiąclecia 35, w następujących wariantach:

1) wycena wartości dz. ewid. nr 12523,3, 12523/4, 12530/3, 12531/3, 12537/1, 12536/2,

12538/1, 12539/3, 12540/5 o łącznej pow. 0,1829 ha wraz z budynkiem administracyjnobiurowym

o pow. użytkowej 1042,2 m2,

2) wycena wartości dz. ewid. nr 12530/3 o pow. 0,0810 ha obj. KW nr NS1T/00003111/6

wraz z częścią budynku administracyjno-biurowego znajdującego się w obrębie tej działki

– celem ustalenia ceny nabycia nieruchomości,

3) wycena wartości dz. ewid. nr 12538/1 i 12539/3 o łącznej pow. 0,0175 ha obj. KW nr

NS1T/00110458/3 – celem ustalenia ceny nabycia nieruchomości,

z uwzględnieniem inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej ww. budynku wg stanu na dzień

31.10.2019 r.

 

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju
nr 1.29 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-10-781.

Pracownik prowadzący: Pan Leszek Szewczyk

 

Uwaga!: Rozliczenie płatności wynikające z zawartej umowy nastąpi za pośrednictwem metody podzielnej płatności na podst. art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r, poz. 2174 z późn. zm.).

 

3. Termin realizacji: 20 kwietnia 2020 r.
4. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk-Maciasz,  Marta Rajca, Iwona Waksmundzka  tel. ( 018) 26 61 340.

5.Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 16.03.2020 r. do godz. 10:00 drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl (należy przesłać wypełniony druk formularza oferty).

6.   Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych

- Załącznik nr 3  - Projekt umowy