ROZPOZNANIE RYNKU -ZA.271.156.2020 Sporządzenie operatów szacunkowych | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU -ZA.271.156.2020 Sporządzenie operatów szacunkowych

status: zamknięte

 

 

                              Nowy Targ, 11.03.2020 r.

Nasz znak: ZA.271.156.2020

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Usługi wykonania operatów szacunkowych                                                                                                                                                                                                                          

Sporządzanie w 2020 r. operatów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Powiatu Nowotarskiego, niezbędnych tut. Urzędowi do ustalenia i aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego a także ustalenia wysokości opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

 1. Cena jednostkowa dotyczy operatu szacunkowego wyceny nieruchomości objętej jedną księgą wieczystą. 
 2. Operaty szacunkowe muszą być wykonane zgodnie z:
 • ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65);
 • rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości
  i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109, z późn. zm.);
 • Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny;
 • innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie;
 • Kodeksem Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych,

tj. rzetelnie, uczciwie, bezstronnie, z zachowaniem tajemnicy zawodowej.

 1. W postępowaniach, na potrzeby których zostaną wykonane ww. opracowania rzeczoznawca majątkowy na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do występowania przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Nowym Sączu, przed sądami powszechnymi oraz do uczestnictwa w spotkaniach z udziałem stron prowadzonego postępowania, jak również do składania pisemnych wyjaśnień oraz do potwierdzania aktualności wykonanych operatów szacunkowych po upływie               12 miesięcy od daty ich sporządzenia, stosownie do art. 156 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 2. Rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest uzasadnić przyjęty sposób wyceny
  oraz wskazać i wyjaśnić przesłanki, które doprowadziły do przedstawionych konkluzji w sposób logiczny, spójny i wiarygodny.

 

UWAGA:

W ofercie wykonawca winien określić cenę jednostkową operatu szacunkowego.

Należność za wykonane zlecenie będzie iloczynem ceny jednostkowej i ilości operatów szacunkowych.

Zlecenia będą dokonywane sukcesywnie przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami,   stąd

dopuszczenie wystawiania faktur cząstkowych za poszczególne etapy prac wykonanych w terminach

wynikających ze zlecenia.

 

 

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
w pokoju nr 1.29 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-10-781.

Pracownik prowadzący – Pan Łukasz Trzciński

 

Uwaga!: Rozliczenie płatności wynikające z zawartej umowy nastąpi za pośrednictwem metody podzielnej płatności na podst. art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r, poz. 2174 z późn. zm.).

 

3. Termin realizacji:  do 4 tyg. od otrzymania zlecenia

Termin oddania wszystkich opracowań nie może przekroczyć 30 listopada 2020 r.


4. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk-Maciasz,  Marta Rajca, Iwona Waksmundzka  tel. ( 018) 26 61 340.

5.Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 18.03.2020 r. do godz. 10:00 drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl (należy przesłać wypełniony druk formularza oferty).

6.   Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

 

 

 

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych

- Załącznik nr 3  - Projekt umowy