ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.18.2019 - Dostawa środków czystości na kursy realizowane przez CKP przy ZSZiP w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim". | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.18.2019 - Dostawa środków czystości na kursy realizowane przez CKP przy ZSZiP w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim".

status: zamknięte

 

 

 

Nowy Targ, 18.02.2019 r.

Nasz znak: ZA.271.18.2019

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

1. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu w imieniu Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem, ul. Jagiellońska 4, 34-450 Krościenko nad Dunajcem, zaprasza do składania ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości na kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim” zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1  do niniejszego zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Miejsce dostawy: zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbędzie się po wystawieniu przez Wykonawcę faktury/rachunku na nabywcę: Powiat Nowotarski, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, NIP 735-217-50-44 ze wskazaniem odbiorcy: Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem, ul. Jagiellońska 4, 34-450 Krościenko nad Dunajcem.

3. Termin wykonania zamówienia: 7 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania

4. Osoby upoważnione do kontaktów: Inspektor ds. zamówień publicznych – Ewa Rusnaczyk - tel.: 18 266 61 340.

5. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 26.02.2019 r.  do godz. 10:00

  1. Pisemnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
    w sekretariacie pokój 3.08
  2. Faksem na numer 018 26 61 344
  3. lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

 

6. W przypadku składania ofert opisanego w:

  1. pkt 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:  Oferta  cenowa - Dostawa środków czystości na kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.
  2.  pkt. 5.2 i 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

 

7. Kryteria oceny ofert:

   Jedynym kryterium oceny ofert jest:

   Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2 – Formularz oferty

- Załącznik nr 3 – Informacja Administratora danych osobowych