ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.20.2019 - Usługa polegająca na dowiezieniu i odwiezieniu uczniów ZS w Jabłonce wraz z opiekunami na zajęcia wyjazdowe organizowane w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II". | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.20.2019 - Usługa polegająca na dowiezieniu i odwiezieniu uczniów ZS w Jabłonce wraz z opiekunami na zajęcia wyjazdowe organizowane w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II".

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 19.02.2019 r.

Nasz znak: ZA.271.20.2019

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

1. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu w imieniu Dyrektora Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce, ul. Podhalańska 3, 34-480 Jabłonka, zaprasza do składania ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na dowiezieniu i odwiezieniu jednej max. 19-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona ZSJb/kursonline/żywność/2018/1) Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce (zwanego dalej ZSJb)  wraz z 2 opiekunami na zajęcia wyjazdowe organizowane w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, które odbędą się na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie ul. Balicka 122. Termin wyjazdu 11.03.2019 r.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, 10.2.3. Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów.

Zobowiązania i zadania Wykonawcy:

 1. Dowiezienie jednej max. 19-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona ZSJb/kursonline/żywność/2018/1) wraz z 2 opiekunami spod Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce, ul. Podhalańska 3, 34-480 Jabłonka pod siedzibę Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ul. Balicka 122.
 2. Odebranie jednej max. 19-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona ZSJb/kursonline/żywność/2018/1) wraz z 2 opiekunami spod siedziby Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ul. Balicka 122 i odwiezienie ich pod siedzibę Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce, ul. Podhalańska 3, 34-480 Jabłonka.
 3. Zapewnienie grupie wraz z opiekunem przewozu jednym środkiem transportu dopuszczonym do przewozu osób zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi, jakie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa są konieczne dla wykonania niniejszego zamówienia.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbędzie się po wystawieniu przez Wykonawcę faktury/rachunku na nabywcę: Powiat Nowotarski, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, NIP 735-217-50-44 ze wskazaniem odbiorcy: Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce, ul. Podhalańska 3, 34-480 Jabłonka.

3. Termin wykonania zamówienia: 11.03.2019 r.

4. Osoby upoważnione do kontaktów: – Iwona Waksmundzka, Ewa Rusnaczyk, Marta Rajca - tel.: 18 26 61 340.

5. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 27.02.2019 r.  do godz. 11:00

 1. Pisemnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
  w sekretariacie pokój 3.08
 2.  Faksem na numer 018 26 61 344
 3. lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

6. W przypadku składania ofert opisanego w:

 1. pkt 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób: 
  ZA.271.20.2019: Oferta  cenowa – Usługa polegająca na dowiezieniu i odwiezieniu jednej max. 19-osobowej grupy uczniów Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce wraz z 2 opiekunami na zajęcia wyjazdowe organizowane w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, które odbędą się na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie ul. Balicka 122.
 2. pkt. 5.2 i 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

7.      Kryteria oceny ofert:

        Jedynym kryterium oceny ofert jest:

        Cena  brutto za całość zamówienia  - 100%

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Informacja Administratora danych osobowych