ROZPOZNANIE RYNKU -ZA.271.21.2018 „Dostawa materiałów biurowych w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU -ZA.271.21.2018 „Dostawa materiałów biurowych w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

status: zamknięte

 

 

 

Nowy Targ, 12.03.2018 r.

Nasz znak: ZA.271.21.2018

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu w imieniu Dyrektorów n/w szkół:

- Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu, ul. Kowaniec 125, 34-400 Nowy Targ

- Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu, ul. Jana Pawła II 85 
34-400 Nowy Targ

- Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu, ul. Wojska Polskiego 9, 
34-400 Nowy Targ

-Zespołu Szkół w Rabce-Zdrój, ul. Kościuszki 9, 34-700 Rabka-Zdrój

zaprasza do składania ofert.

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa materiałów biurowych w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego
 w Małopolsce II”.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach projektu nr RPMP.10.02.03-12-0490/16 pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 10 Oś Priorytetowa Wiedza
i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów.

 

Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 zadania:

Uwaga! Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

Zadanie 1

Dostawa materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zajęć on-line w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu (obszar turystyka, język angielski) w ramach projektu: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II".       
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadania 1 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Zadanie 2

Dostawa materiałów biurowych niezbędnych do funkcjonowania punktu informacji znajdującego się w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu w ramach projektu: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" - zadanie dotyczące utworzenia
i funkcjonowania w gimnazjach Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPINKA ).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadania 2 stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Zadanie 3

Dostawa materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zajęć on-line w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu (obszar budownictwo) w ramach projektu: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II".

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadania 3 stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Zadanie 4

Dostawa materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zajęć on-line w Zespole Szkół
w Rabce-Zdrój
(język angielski) w ramach projektu: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II".

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadania 4 stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

  1. Termin wykonania zamówienia: 7 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania

 

  1. Osoby upoważnione do kontaktów:

- Zadanie 1 -  P. Marta Sokołowska - Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu, (18) 266 59 97,

- Zadanie 2 – P. Tadeusz Kalata – Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu, (18) 266 24 08,        

- Zadanie 3 – P. Ryszard Gruszka – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu, (18) 266 31 04,                        

- Zadanie 4 – P. Irena Jaworska – Dyrektor Zespołu Szkół w Rabce-Zdrój, (18) 267 70 29    
Procedura Biuro Zamówień Publicznych – Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk tel.: 18 266 13 40

 

  1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 19.03.2018 r.  do godz. 10:00:

1.  Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14/ sekretariat pokój 3.09/

2. Faksem na numer 018 26 61 344 lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl

  5.        W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:  
Oferta  cenowa  - Dostawa materiałów biurowych w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”  – zadanie nr ………..

2.  pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

6.      Kryteria oceny ofert:

Cena brutto za zadanie nr 1 - 100%

Cena brutto za zadanie nr 2 - 100%

Cena brutto za zadanie nr 3 - 100%

Cena brutto za zadanie nr 4 - 100%

 

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadania 1

- Załącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadania 2

- Załącznik nr 3 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadania 3

- Załącznik nr 4 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  Zadania 4

- Załącznik nr 5 – Formularz oferty