ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.58.2019 - Roboty budowlane – wymiana nawierzchni placu zabaw przy Zespole Placówek Szkolno Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.58.2019 - Roboty budowlane – wymiana nawierzchni placu zabaw przy Zespole Placówek Szkolno Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 10.07.2019 r.

Nasz znak: ZA.271.58.2019

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Roboty budowlane – wymiana nawierzchni placu zabaw przy Zespole Placówek Szkolno Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Inwestycji w pokoju nr 4.08 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26 61 318. Sprawę prowadzą: Pan Tomasz Nawara, Pan Adam Skawski, Pan Andrzej Siuty.

 

3.  Termin wykonania zamówienia:

- od dnia podpisania umowy do 09.08.2019 r.

4. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk,  Marta Rajca, Iwona Waksmundzka  tel. ( 018) 26 61 340.

5. Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 17.07.2019r. do godz. 1000:

5.1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego
14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

5.2. Faksem na numer 018 26 61 344, lub

5. 3. Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

6.      W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:   
Oferta  cenowa - ZA.271.58.2019 - Roboty budowlane – wymiana nawierzchni placu zabaw przy Zespole Placówek Szkolno Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

7.    Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2 – Formularz oferty

- Załącznik nr 3 – Projekt umowy

- Załącznik nr 4 – Informacja Administratora Danych Osobowych

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała  tel.: (18) 26 61 340.