ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.68.2019 - Sporządzenie odrębnych operatów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.68.2019 - Sporządzenie odrębnych operatów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 05.08.2019 r.

Nasz znak: ZA.271.68.2019

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Sporządzenie odrębnych operatów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, w celu ustalenia ceny sprzedaży w drodze przetargu:                                                                                                                                                                                    

1) niezabudowanej działki ewid. nr 90/1 o pow. 0,1201 ha, obj. NS1T/00041255/5 poł. obręb Załuczne jedn. ewid. Czarny Dunajec;                                                                                                                                                                                         

2) zabudowanej - starym niezamieszkałym budynkiem - działki ewid. nr 96/1 o pow. 0,1666 ha, obj. NS1T/00041255/5 poł. obręb Załuczne jedn. ewid. Czarny Dunajec.

        
Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 1.26 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14,  tel. (18) 26-10-784. Pracownik prowadzący – Pani Katarzyna Kołodziej.

 

3. Termin realizacji: 20 września 2019 r.              
4. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk,  Marta Rajca, Iwona Waksmundzka  tel. ( 018) 26 61 340.

5.Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 13.08.2019 r. do godz. 10:00

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego
14 w sekretariacie pokój 3.08, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

 W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:   
Oferta  cenowa - ZA.271.68.2019 - Sporządzenie odrębnych operatów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

 

6.   Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych

- Załącznik nr 3  - Projekt umowy

 

Sprawę prowadzi: Ewa Rusnaczyk  tel.: (18) 26 61 340.