ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.69.2019 - Sporządzenie opracowania geodezyjnego do celów prawnych – podziału stanem prawnym działek zajętych pod drogę krajową poł. w Nowym Targu, ozn. nr ewid. 12582/4 o pow. 0,9768 ha i nr 12584/2 o pow. 0,0746 ha. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.69.2019 - Sporządzenie opracowania geodezyjnego do celów prawnych – podziału stanem prawnym działek zajętych pod drogę krajową poł. w Nowym Targu, ozn. nr ewid. 12582/4 o pow. 0,9768 ha i nr 12584/2 o pow. 0,0746 ha.

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 08.08.2019 r.

Nasz znak: ZA.271.69.2019

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Sporządzenie opracowania geodezyjnego do celów prawnych – podziału stanem prawnym działek zajętych pod drogę krajową poł. w Nowym Targu, ozn. nr ewid. 12582/4 o pow. 0,9768 ha i nr 12584/2 o pow. 0,0746 ha wraz z porównawczym wykazem zmian dla działek wydzielonych (na postawie dokumentacji sporządzonej przez geodetów uprawnionych złożonej do zasobu geodezyjno-kartograficznego pod nr ewid. P.1211.2017.6028 z daty 28.12.2017 r. oraz pod nr ewid. P.1211.2018.5325 z daty 28.11.2018 r. tj. porównawczych wykazów zmian opracowanych dla ww. działek ewid.) - celem wydzielenia części stanowiących własność Skarbu Państwa (w tym gm. kat. Nowy Targ) - do regulacji stanu prawnego i ujawnienia prawa własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych.              


Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 1.29 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14,  tel. (18) 26-10-781. Pracownik prowadzący – Pan Łukasz Trzciński.

 

3. Termin realizacji: 15 listopada 2019 r.            
4. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk,  Marta Rajca, Iwona Waksmundzka  tel. ( 018) 26 61 340.

5.Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 19.08.2019 r. do godz. 10:00

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego
14 w sekretariacie pokój 3.08, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:   
Oferta  cenowa - ZA.271.69.2019 - Sporządzenie opracowania geodezyjnego do celów prawnych – podziału stanem prawnym działek zajętych pod drogę krajową poł. w Nowym Targu, ozn. nr ewid. 12582/4 o pow. 0,9768 ha i nr 12584/2 o pow. 0,0746 ha wraz z porównawczym wykazem zmian.

2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

 

6.   Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych

- Załącznik nr 3  - Projekt umowy

 

Sprawę prowadzi: Ewa Rusnaczyk  tel.: (18) 26 61 340.