ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.74.2019 - Sporządzenie operatu podziałowego nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 12862/96 położonej w Nowym Targu. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.74.2019 - Sporządzenie operatu podziałowego nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 12862/96 położonej w Nowym Targu.

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 23.08.2019 r.

Nasz znak: ZA.271.74.2019

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Sporządzenie operatu podziałowego nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 12862/96 położonej w Nowym Targu (po linii istniejącego krawężnika chodnika) celem wydzielenia części tej działki przeznaczonej do zwrotu wraz z wykazem zmian dla nowo wydzielonych działek ewidencyjnych. Operat ten jest niezbędny dla prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieruchomości wywłaszczonej. Podział następuje w trybie art. 95 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.


Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 1.25 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14,  tel. (18) 26-10-783. Pracownik prowadzący – Pani Teresa Pilch-Wójciak.

3. Termin realizacji: 11 października 2019 r.      
4. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk,  Marta Rajca, Iwona Waksmundzka  tel. ( 018) 26 61 340.

5.Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 02.09.2019 r. do godz. 10:00

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego
14 w sekretariacie pokój 3.08, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

   W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:   
Oferta  cenowa - ZA.271.74.2019 - Sporządzenie operatu podziałowego nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 12862/96 położonej w Nowym Targu

2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

6.   Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych

- Załącznik nr 3  - Projekt umowy

 

Sprawę prowadzi: Ewa Rusnaczyk  tel.: (18) 26 61 340.