Rozpoznanie rynku -ZA.271.76.2020 Sporządzenie operatów szacunkowych | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Rozpoznanie rynku -ZA.271.76.2020 Sporządzenie operatów szacunkowych

status: zamknięte

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU
Biuro Zamówień Publicznych
POWI A T NOWOT A R S K I
B i u r o Z amówi e ń P u b l i c z n y c h
Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 266 13 00, fax. (018) 266 13 44, e-mail: przetarg@nowotarski.pl
www.nowotarski.pl NIP 735-217-50-44 REGON 491893339
Nowy Targ, 27.01.2020r.
Nasz znak: ZA.271.76.2020
ROZPOZNANIE RYNKU
Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla
zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (gruntu, części
składowych oraz istniejących ograniczonych praw rzeczowych) położonych na terenie Powiatu
Nowotarskiego w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości, które stały się własnością
odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego na mocy ostatecznych decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowych, ostatecznych decyzji wydanych w trybie art. 73 ustawy Przepisy
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz decyzji właściwych organów
jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzających podział w trybie art. 98 ustawy o gospodarce
nieruchomościami.
1. Cena jednostkowa dotyczy operatu szacunkowego wyceny nieruchomości (jedna księga
wieczysta lub jednolite władanie) obejmującej działki położone w jednym kompleksie, dla następujących
przypadków:
a. grunt niezabudowany bez ograniczonych praw rzeczowych,
b. grunt niezabudowany z ograniczonymi prawami rzeczowymi,
c. grunt z częściami składowymi bez ograniczonych praw rzeczowych,
d. grunt z częściami składowymi z ograniczonymi prawami rzeczowymi.
2. Operaty szacunkowe muszą być wykonane zgodnie z:
 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65);
 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i
sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109, z późn. zm.);
 Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny;
 innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
3. W postępowaniach, na potrzeby których zostaną wykonane ww. opracowania rzeczoznawca
majątkowy na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do uczestnictwa w rozprawach
administracyjnych z udziałem stron prowadzonego postępowania (w wypadku konieczności ich
przeprowadzenia), do składania pisemnych wyjaśnień oraz do potwierdzania aktualności wykonanych
operatów szacunkowych po upływie 12 miesięcy od daty ich sporządzenia, stosownie do art. 156 ust. 4
ustawy o gospodarce nieruchomościami.
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU
Biuro Zamówień Publicznych
POWI A T NOWOT A R S K I
B i u r o Z amówi e ń P u b l i c z n y c h
Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 266 13 00, fax. (018) 266 13 44, e-mail: przetarg@nowotarski.pl
www.nowotarski.pl NIP 735-217-50-44 REGON 491893339
4. Rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest uzasadnić przyjęty sposób wyceny
oraz wskazać i wyjaśnić przesłanki, które doprowadziły do przedstawionych konkluzji w sposób
logiczny, spójny i wiarygodny.
5. Rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest do zamieszczenia w operacie szacunkowym
wyjaśnień, czy przeznaczenie nieruchomości wycenianej, zgodne z celem wywłaszczenia (przejęcia)
powoduje wzrost jej wartości (zasada korzyści wynikająca z art.134 ustawy o gospodarce
nieruchomościami).
UWAGA:
W ofercie wykonawca winien określić oddzielnie cenę jednostkową każdego wymienionego typu operatu
szacunkowego.
Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, w której suma poszczególnych cen jednostkowych jest najniższa.
Należność za wykonane zlecenie będzie iloczynem ceny jednostkowej i ilości poszczególnych typów
operatów szacunkowych.
Zlecenia będą dokonywane sukcesywnie przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, stąd
dopuszczenie wystawiania faktur cząstkowych za poszczególne etapy prac wykonanych w terminach
wynikających ze zlecenia.
Termin realizacji: do 4 tyg. od otrzymania zlecenia
Termin oddania wszystkich opracowań nie może przekroczyć 30 października 2020 r.
Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju
nr 1.25 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-10-782 lub (18) 26-10-783.
Uwaga!: Rozliczenie płatności wynikające z zawartej umowy nastąpi za pośrednictwem metody
podzielnej płatności na podst. art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2018 r, poz. 2174 z późn. zm.).
3. Termin wykonania zamówienia: do 4 tyg. od otrzymania zlecenia, termin oddania wszystkich
opracowań nie później niż do 30.10.2020 r.
4. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk, Marta Rajca tel. ( 018) 26
61 340.
5. Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 04.02.2020r. do godz. 1000:
Oferty należy składać na druku formularza oferty: do dnia: 04.02.2020 r. do godz. 10:00 mailem na
adres: przetarg@nowotarski.pl
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU
Biuro Zamówień Publicznych
POWI A T NOWOT A R S K I
B i u r o Z amówi e ń P u b l i c z n y c h
Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 266 13 00, fax. (018) 266 13 44, e-mail: przetarg@nowotarski.pl
www.nowotarski.pl NIP 735-217-50-44 REGON 491893339
6. Kryteria oceny ofert:
Jedynym kryterium oceny ofert jest:
Cena brutto za całość zamówienia– 100%.
Załączniki:
- Załącznik nr 1 – Formularz oferty
- Załącznik nr 2 – Projekt umowy
- Załącznik nr 3 – Informacja Administratora Danych Osobowych
Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała tel.: (18) 26 61 340.