Obwieszczenie Starosty Powiatu Nowotarskiego ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Rozbudowa drogi gminnej nr 362715K na os. Szuflów w Nowym Targu | Ogłoszenia

Obwieszczenie Starosty Powiatu Nowotarskiego ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Rozbudowa drogi gminnej nr 362715K na os. Szuflów w Nowym Targu

data wystawienia: 20.01.2020
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm. – dalej Kpa) oraz art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1474 z późn. zm. – dalej Specustawa),

 

STAROSTA NOWOTARSKI

 

Zawiadamia, że w dniu 20.01.2020r. została wydana decyzja nr Z-1/20, znak: BA.6740.4.13.2019.MMB dla Burmistrza Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ  działającego przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Galus, zam. ul. Retoryka 4/17, 31-107 Kraków, adres do korespondencji: Poznachowice Górne 164, 32-415 Raciechowice, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

 

Rozbudowa drogi gminnej nr 362715K na os. Szuflów w Nowym Targu w km 0+000,00 ÷ km 0+486,50.

 

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych położonych w m. Nowy Targ, gmina miasto Nowy Targ, powiat nowotarski, województwo małopolskie (jednostka ewidencyjna: 121101_1 Nowy Targ, obręb: 0001 Nowy Targ):

 

a) na działkach ewidencyjnych znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji;

działki podlegające podziałowi:

7154/6 (7154/1), 7154/4 (7154/2), 7155/2 (7155), 7156/4 (7156/1), 7157/6 (7157/2), 7157/8 (7157/4), 7162/7 (7162/4), 7163/2 (7163), 7165/2 (7165), 7166/4 (7166/1), 7167/6 (7167/1), 7167/8 (7167/4), 7172/2 (7172), 7171/9 (7171/3), 7171/11 (7171/7), 7171/13 (7171/5), 7171/15 (7171/4), 7171/16 (7171/4), 7171/17 (7171/4), 7185/13 (7185/11), 7185/15 (7185/2), 7186/2 (7186), 7190/16 (7190/6), 7151/33 (7151/5), 7151/29 (7151/6), 7151/31 (7151/4), 19376/1 (19376), 7141/10 (7141/1), 7139/1 (7139), 7136/1 (7136), 7135/4 (7135/2), 7168/3 (7168/2), 7168/5 (7168/1), 7169/6 (7169/2), 7169/7 (7169/2), 7169/9 (7169/1), 7170/1 (7170), 7191/1 (7191), 7192/4 (7192/1), 7193/8 (7193/1), 7194/8 (7194/1), 6995/2 (6995),

(numery działek podane w nawiasach – działki przed podziałem, nr działek zaznaczone pogrubionym drukiem – działki które powstaną w wyniku podziału i podlegają przekształceniu pod drogę),

działki przeznaczone pod inwestycję w całości:

7153/1, 7153/2, 7141/9, 7135/1,

 

b) na działkach poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na których zachodzi obowiązek przebudowy i budowy zjazdów (teren niezbędny do realizacji inwestycji):

7193/3, 7136/2 (7136), 7139/2 (7139), 7151/30 (7151/6), 7162/6 (7162/4), 7166/3 (7166/1), 7168/6 (7168/1), 7169/10 (7169/1), 7169/8 (7169/2), 7171/14 (7171/4), 7171/12 (7171/5), 7171/10 (7171/7), 7172/1 (7172), 7185/14 (7185/2), 7185/12 (7185/11), 7191/2 (7191), 7192/5 (7192/1), 7193/9 (7193/1),

(numery działek podane w nawiasie – działki przed podziałem, nr działek zaznaczone pogrubionym drukiem – działki istniejące oraz działki które powstaną w wyniku podziału, pozostające
w dotychczasowym władaniu),

 

c) na działce poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na której zachodzi obowiązek przebudowy sieci uzbrojenia terenu – sieci wodociągowej (teren niezbędny do realizacji inwestycji):

7171/14 (7171/4),

 (numer działki podany w nawiasie – działka przed podziałem, nr działki zaznaczony pogrubionym drukiem – działka która powstanie w wyniku podziału, pozostająca w dotychczasowym władaniu),

 

d) na działce poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na której zachodzi obowiązek przebudowy innej drogi publicznej (teren niezbędny do realizacji inwestycji):

19729,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji, tj. mapą z proponowanym przebiegiem drogi.

 

Decyzją nr Z-1/20 zatwierdzony został podział nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji, które stanowią jednocześnie linie podziału tych nieruchomości. Informuje się, wydzielone pod drogę nieruchomości lub części nieruchomości, których właścicielem lub użytkownikiem wieczystym były osoby fizyczne lub prawne, stają się
z mocy prawa własnością Miasta Nowy Targ – z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna (art. 12 ust. 4 pkt. 2 Specustawy). Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji
w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14, II piętro, pokój 3.36, godziny przyjmowania stron: poniedziałek 7:30-15:00, wtorek, piątek 7:30-11:00, czwartek 11:00-15:00, tel. (18) 26-107-61, osoba prowadząca sprawę – Maria Majerczak-Bylina).

Niniejszej decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, ze względu na poprawę warunków bezpieczeństwa dla osób korzystających z terenu oraz zmniejszenie hałasu powodowanego ruchem pojazdów poprzez wykonanie nowej nawierzchni.

Decyzja, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji:

- zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń,

- uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi,

- uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych,

- uprawnia do wydania przez właściwy organ dziennika budowy.

 

Od ww. decyzji stronom służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, za pośrednictwem organu I instancji, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę, a dla pozostałych stron – po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu decyzji (zgodnie
z art. 49 Kpa).               

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Piotr Milaniak z up. Starosty Powiatu Nowotarskiego
Data wytworzenia
20.01.2020
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
20.01.2020
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
20.01.2020
Nazwa pliku
Obwieszczenie Starosty Powiatu Nowotarskiego ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Rozbudowa drogi gminnej nr 362715K na os. Szuflów w Nowym Targu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Piotr Milaniak z up. Starosty Powiatu Nowotarskiego
Data wytworzenia
20.01.2020
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
20.01.2020