Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Inżynierii Ruchu i Ewidencji: Starszy referent ds. ewidencji dróg i mostów. | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Inżynierii Ruchu i Ewidencji: Starszy referent ds. ewidencji dróg i mostów.

status: zamkniete

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W NOWYM TARGU
z siedzibą pod adresem: 34-400 NOWY TARG, UL. SZPITALNA 14
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W DZIALE INŻYNIERII RUCHU I EWIDENCJI
STANOWISKO: STARSZY REFERENT DS. EWIDENCJI DRÓG I MOSTÓW1. Liczba etatów, wymiar czasu pracy: jeden etat w pełnym wymiarze czasu pracy

2. Miejsce wykonywania pracy: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

3. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),
b) wykształcenie wyższe II stopnia techniczne
c) min. roczne doświadczenie zawodowe (wynikające z zatrudnienia na podstawie umowy o pracę) zdobyte w jednostkach realizujących zadania zarządcy dróg publicznych

Uwaga: osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

4. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o drogach publicznych i ustawy prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi do nich,
b) znajomość programów pakietu MS Office, AutoCad, EWIDR 2010,
c) odpowiedzialność, obowiązkowość i umiejętność pracy w zespole,
d) gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,
e) prawo jazdy kat. B

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik ewentualnego testu, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów sprawdzających spełnianie powyższych wymagań.

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

a) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych i przepustów,
b) opracowywanie , przechowywanie i aktualizacja projektów organizacji ruchu,
c) współpraca w zakresie opiniowania i zatwierdzania projektów organizacji ruchu,
d) prowadzenie dzienników eksploatacji sygnalizacji świetlnej,
e) wydawanie zgody na korzystanie z przystanków autobusowych oraz opracowywanie informacji o rozkładach jazdy i przekazywanie ich do Działu Utrzymania,
f) przekazywanie do Działu Utrzymania zatwierdzonych projektów organizacji ruchu oraz kontrola ich wykonania,
g) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora PZD związanych z zajmowanym stanowiskiem

6. Warunki pracy:

a) wymiar czasu pracy – pełen etat na podstawie umowy o pracę,
b) pierwsza umowa na czas określony zawarta na maksymalnie 6 miesięcy,
c) nawiązanie stosunku pracy od dnia 01.01.2015r.
d) praca biurowa (40 godz. tygodniowo: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30).
e) uciążliwość fizyczna oraz ryzyko zawodowe wynikające z następujących zagrożeń: porażenie prądem elektrycznym, obciążenie układu mięśniowo-ruchowego, obsługa komputera, stres.
f) wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Regulaminem wynagradzania PZD.

7. Wyposażenie stanowiska pracy:

a) sprzęt informatyczny – samodzielne stanowisko komputerowe z oprogramowaniem biurowym, pocztą elektroniczną,
b) środki łączności: telefon stacjonarny,
c) inne urządzenia: dostęp do kserokopiarki , skanera, plotera, niszczarki itp.

W sierpniu br. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PZD w Nowym Targu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

8. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kserokopia dowodu osobistego,
e) kserokopie lub odpisy dokumentów potwierdzający wykształcenie,
f) kserokopie lub odpisy dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe i kwalifikacje,
g) oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, tj.

  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
  • oświadczenie lub zaświadczenie o niekaralności

h) kserokopia prawa jazdy
i) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
j) kandydat który zamierza skorzystać z prawa pierwszeństwa w zatrudnianiu niepełnosprawnych, jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

9. Pozostałe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zapieczętowanej kopercie w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14 lub przesłać pocztą pod ten sam adres. Koperta musi zawierać dopisek: „Nabór na stanowisko starszy referent ds. ewidencji dróg i mostów”, w terminie do dnia 23.09.2014 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz.1458 ze zm).

Aplikacje nie będą rozpatrywane jeśli wpłyną po wyżej wymienionym terminie bądź będą niekompletnie pod względem wymaganych dokumentów określonych niniejszym ogłoszeniem.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.nowotarski.pl oraz na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu www.pzd.nowotarski.pl. Ponadto wszelkie informacje dotyczące naboru będą umieszczane na tablicy informacyjnej w siedzibie PZD w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych oraz ewentualnych testów kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail bądź telefonicznie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w PZD w Nowy Targu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostali kandydaci będą mogli osobiście odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem. Dokumenty nie odebrane zostaną odesłane.

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Agnieszka Słowakiewicz
Data wytworzenia
10.09.2014
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
10.09.2014
Informację zmienił
Radosław Jastrzębski
Data ostatniej zmiany
2.10.2014
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Agnieszka Słowakiewicz
Data wytworzenia
30.09.2014
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
2.10.2014