ROZPOZNANIE RYNKU - ZA.271.117.2019 Zakup serwisu informacji prawnej dla potrzeb Powiatu | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU - ZA.271.117.2019 Zakup serwisu informacji prawnej dla potrzeb Powiatu

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 16.12.2019r.

Nasz znak: ZA.271.117.2019

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 

 1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
 2. Opis przedmiotu zamówienia: Zakup serwisu informacji prawnej dla potrzeb Powiatu.

 

I Baza Systemu Informacji Prawnej:

Baza Systemu Informacji Prawnej musi zawierać akty prawne następujących dzienników urzędowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2007 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych aktów prawnych (Dz. U. Nr 68, poz. 449 z późn. zm.): Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B", dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej, dzienniki urzędowe urzędów centralnych oraz wojewódzkie dzienniki urzędowe.

1. Dziennik Ustaw:

 1. Komplet informacji formalnych o aktach od 1918 roku (co najmniej: tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data wejścia w życie -data utraty mocy, oznaczenie miejsca publikacji - organ promulgacyjny, numer (jeśli istnieje) i pozycja,
 2. Wszystkie akty obowiązujące oraz oczekujące,
 3. Komplet tekstów aktów prawnych prezentowanych w postaci tekstu ujednoliconego od roku 1945 i ocenionych, co do obowiązywania, wraz z możliwością przestawienia daty oceny stanu obowiązywania na dowolny dzień wybrany przez użytkownika, poczynając od 1 stycznia 1980 r., z uwzględnieniem relacji z aktami wykonawczymi,
 4. Możliwość prezentowania kolejnych wersji historycznych aktów obowiązujących
  i uchylonych,
 5. Wzajemne powiązania formalne między aktami (co najmniej relacje typu: zmienia -zmieniony przez, uchyla - uchylony przez, wykonuje - wykonywany przez, ujednolica - ujednolicony przez, wprowadza - wprowadzony przez, interpretuje - interpretowany przez),
 6. Odwołania do przywołanych w aktach przepisów innych aktów prawnych, aktów wykonawczych z poziomu tekstu aktu,
 7. Odwołania do orzeczeń z poziomu tekstu aktu,
 8. Odwołania do cytatów/tez/pism z piśmiennictwa prawniczego z poziomu tekstu aktu prawnego,
 9. Odwołania do komentarzy z poziomu tekstu aktu prawnego,
 10. Odwołania do poradników z poziomu aktu prawnego
 11. Odwołania do bazy pytań i odpowiedzi z poziomu aktu prawnego
 12. Odwołania do pism urzędowych z poziomu tekstu aktu,
 13. Możliwość przeglądania tekstów projektów zmieniających akt obowiązujący z aktu obowiązującego (projekty w relacji z aktem obowiązującym) - jeśli taka funkcja jest w Systemie dostępna.

2. Monitor Polski:

 1. Komplet informacji formalnych o aktach od 1945 roku (co najmniej: tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data wejścia w życie, data utraty mocy, oznaczenie miejsca publikacji - organ promulgacyjny, numer  jeśli istnieje i pozycja). Wszystkie akty obowiązujące oraz oczekujące,
 2. Komplet aktów opublikowanych w Monitorze Polskim w wersji pierwotnej, wszystkie akty obowiązujące i oczekujące w wersji ujednoliconej oraz akty nieobowiązujące
  w wersji ujednoliconej od 1989 r., a w pozostałym zakresie wybór aktów prawnych,

4. Dzienniki Urzędowe:

Teksty aktów prawnych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych naczelnych
i centralnych organów administracji rządowej wydających dzienniki urzędowe, co najmniej od 2001 roku (lub w przypadku późniejszych od początku ich wydawania).

5. Ponadto System Informacji Prawnej musi zawierać:

 1. Komplet tekstów pierwotnych aktów prawnych (zeskanowanych) identycznych co do formy, jak tekst opublikowany w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim,
 2. Wzory pism i umów, w tym zbiór obowiązujących formularzy urzędowych opublikowanych
  w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich,
 3. Orzeczenia Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów apelacyjnych,
 4. Orzeczenia administracyjne w tym m. in. Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach
  o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministerstwie Finansów,
 5. Orzeczenia Zespołu Arbitrów/Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych,
 6. Komentarze (w tym skomentowana część jednostek redakcyjnych: Kp, Kpa, KRO, Kc, Kpc, Kpk) monografie i inne opracowania dotyczące prawa polskiego
  i europejskiego,
 7. System Prawa Prywatnego, System Prawa Handlowego, System Prawa Administracyjnego, System Prawa Karnego
 8. Poradniki i komentarze praktyczne poświęcone tematyce sektora publicznego.
 9. Baza pytań i odpowiedzi poświęcona tematyce kadr i płac, finansów publicznych, zamówień publicznych, postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych, budownictwa i nieruchomości, gospodarki komunalnej, oświaty i pomocy społecznej
 10. Możliwość zadawania pytań specjalistom z zakresu:
 • Prawa pracy
 • Finansów publicznych
 • Zamówień publicznych
 • Postępowania administracyjnego
 • Ochrony danych osobowych
 • Budownictwa i nieruchomości
 • Gospodarki komunalnej
 • Oświaty
 • Pomocy społecznej
 1. Baza adresowa sądów, urzędów centralnych oraz prokuratur,
 2. Uzasadnienia do orzeczeń opublikowanych w zbiorach urzędowych,
 3. Cytaty/Tezy/Pisma z piśmiennictwa prawniczego,
 4. Wykaz publikatorów orzecznictwa (np. OSP, OSNC) wraz z ich zawartością, w tym
  z uzasadnieniami zawartych w nim orzeczeń,
 5. Wspólną klasyfikację wieloprzedmiotową dla orzecznictwa, tez z piśmiennictwa, pism urzędowych i pozycji bibliograficznych,
 6. Teksty aktów prawnych Unii Europejskiej w języku polskim pochodzących z:
 1. Bieżących wydań Dzienników Urzędowych Unii Europejskiej serii L oraz C, ukazujących się w języku polskim od 1 maja 2004 r.,
 2. Specjalnej polskiej edycji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, zawierającej akty unijne opublikowane pierwotnie przed 1 maja 2004 r.
 1. Orzeczenia europejskie:
 1. Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji pochodzące
  z oficjalnych źródeł Unii Europejskiej (European Court Reports) - tłumaczenia sentencji orzeczeń (lub tez) publikowane w języku polskim, uzasadnienia w języku polskim, a w razie ich braku w języku angielskim,
 2. Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Europejskiej Komisji Praw Człowieka w języku polskim, a w razie braku polskiego tłumaczenia w języku angielskim lub francuskim,
 1. Komentarze oraz monografie dotyczące tematyki prawa europejskiego,
 2. Tezy z piśmiennictwa prawniczego, tj. cytatów z publikacji prawniczych, odzwierciedlających stanowisko autora publikacji w danej kwestii.

 

 

 

II. Wymagania techniczne i funkcjonalne Systemu Informacji Prawnej:

 1. System musi umożliwiać rozbudowane wyszukiwanie aktów prawnych za pomocą co najmniej:
 1. hasła,
 2. pełnego tekstu (wraz z odmianą),
 3. miejsca publikacji lub sygnatury,
 4. cechy szczególnej aktu,
 5.    kilku kryteriów lub według dodatkowych kryteriów w stosunku do otrzymanej listy rezultatów wyszukiwania,
 6. wyszukiwania w bieżącym dokumencie,
 7. wyszukiwania wg daty wydania / opublikowania.

System musi zawierać inne mechanizmy umożliwiające wyszukiwanie i identyfikowanie.

 1. System musi umożliwiać:
 1. uzyskanie informacji dotyczącej danego aktu prawnego (konkretnego przepisu) - nowelizacje, akty wykonawcze, treść, orzecznictwo, poprzednich wersji konkretnego przepisu prawnego - z jednego okna wyboru,
 2. bezpośrednie połączenie z aktu do aktu stanowiącego podstawę jego wydania,
 3. bezpośrednie połączenie z danego aktu prawnego do aktów wykonawczych, orzecznictwa, literatury, glosy, komentarzy, wzorów pism z tym aktem związanych,
 4. wyświetlanie wersji aktu prawnego na dany dzień oraz porównania treści danego przepisu w przypadku wprowadzenia zmian,
 5. drukowanie, zapisywanie zawartości programu - całego aktu, bieżącego dokumentu, zaznaczonego fragmentu lub wybranej jednostki redakcyjnej bez dodatkowych znaków, treści itp.,
 6. drukowanie i kopiowanie całości i części dokumentów bezpośrednio z Systemu do edytorów tekstów,
 7. drukowanie dokumentów z Systemu w sposób poprawny z możliwością wyboru: druku całego aktu prawnego (bez ucinania tekstu aktu prawnego), bieżącego fragmentu, z przypisami, uzasadnieniami, podgląd wydruku, wyświetlenia treści całego aktu prawnego,
 8. pobieranie i zapisywanie w systemie ze strony www aktów prawnych w postaci odrębnych plików (jako oryginałów dokumentów, np. ustawa),
 9. dostęp do modułu (lub w innej formie) pomocy w zakresie korzystania z Systemu,
  1. Wykonawca musi zapewnić poprawną pracę bazy aktów prawnych na stanowiskach komputerowych z dostępem do Internetu.
  2. Wykonawca zapewnia szkolenia z obsługi systemu informacji prawnej.
  3. System musi umożliwiać korzystanie z jego zasobów w oparciu o przeglądarkę internetową bez konieczności instalowania dodatkowych komponentów na stacjach klienckich o cechach określonych w pkt 9,
  4. Wykonawca winien dołożyć staranności, by System był wolny od błędów językowych
   i merytorycznych,
  5. Interfejs użytkownika musi być w języku polskim,
  6. Dostępność do Systemu i sposób prezentacji danych on-line z możliwością korzystania
   z Systemu przez użytkowników.
  7. Stacje robocza Zamawiającego pracują pod kontrolą systemów operacyjnych Ms Windows
   i są wyposażone w przeglądarki IE 9.0 lub wyższy, Mozilla FireFox 3.0 lub wyższe,
  8. Identyfikacja użytkowników Systemu Informacji Prawnej na zasadzie przypisanego do użytkownika loginu i hasła lub IP
  9. Możliwość logowania się za pomocą jednego hasła i loginu dla 10 użytkowników jednocześnie.
  10. Możliwość pobierania i przeglądania jakichkolwiek dokumentów (plików) z innego serwera niż serwer dostawcy, przy zachowaniu funkcjonalności oprogramowania,
  11.  Wykonawca udostępni Zamawiającemu hasła umożliwiające dostęp do serwisów przez cały okres trwania umowy,
  12.  Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania w okresie trwania Umowy do bieżących aktualizacji zawartości merytorycznej Systemu Informacji Prawnej, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

 

 

Wymogi odnośnie dostępu i licencji:

 • Ilość dopuszczonych do systemu indywidualnych adresów IP: 10
 • Ilość indywidualnych stanowisk (w tym możliwość zarządzani loginami użytkowników w panelu administratora): 200
 • Ilość stanowisk mobilnych (on-line) nie związanych z adresami IP: 20
 • Ilość darmowych zapytań do ekspertów w ramach licencji na rok: 200

Po wyborze Wykonawcy, przedstawi on Zamawiającemu projekt umowy celem akceptacji.

 

 1. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Marta Rajca, Ewa Rusnaczyk, Iwona Waksmundzka  tel. ( 018) 26 61 340.
 2. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 19.12.2019r. do godz. 1000:

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

5.      W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 4.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:   
Oferta  cenowa - ZA.271.117.2019Zakup serwisu informacji prawnej dla potrzeb Powiatu.

2. pkt. 4.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 4.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

6.    Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość przedmiotu zamówienia – 100%.

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
16.12.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
16.12.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 1– Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
16.12.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
16.12.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 2- Informacja Administratora Danych Osobowyh
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
16.12.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
16.12.2019
Nazwa pliku
USZCZEGÓŁOWIENIE opisu przedmiotu zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
16.12.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
16.12.2019
Nazwa pliku
NOWY OPIS PRZDMOTU ZAMÓWIENIA
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
16.12.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
16.12.2019
Nazwa pliku
Pytania, odpowiedzi
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
18.12.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
18.12.2019
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
19.12.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
19.12.2019