ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.29.2019 - sporządzenie opracowania geodezyjnego | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.29.2019 - sporządzenie opracowania geodezyjnego

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 20.03.2019r.

Nasz znak: ZA.271.29.2019

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Sporządzenie opracowania geodezyjnego polegającego na ustaleniu faktycznego zakresu zajętości nieruchomości poł. w Nowym Targu, ozn. jako dz. ew. nr 19717 o pow. 0,0299 ha, 19720 o pow. 1,1469 ha, 19729 o pow. 0,4518 ha, 19734 o pow. 0,0331 ha, 19738 o pow. 0,0255 ha, 19740 o pow. 0,0145 ha, 19742 o pow. 0,0346 ha, pod pas drogi powiatowej nr 1671K "ul. Św. Anny - ul. Kowaniec w m. Nowy Targ". Sporządzenie operatów podziału działek ewidencyjnych w trybie ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 1.29 przy

ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-10-781.

Pracownik prowadzący – Pani Marta Zaborowska.

Termin wykonania zamówienia:   28  czerwca 2019 r.

  1. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk,  Marta Rajca, Iwona Waksmundzka  tel. ( 018) 26 61 340.
  2. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 27.03.2019r. do godz. 1000:

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego
14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

6.          W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:   
Oferta  cenowa - ZA.271.29.2019 - Usługi – Sporządzenie opracowania geodezyjnego polegającego na ustaleniu faktycznego zakresu zajętości nieruchomości poł. w Nowym Targu, ozn. jako dz. ew. nr 19717 o pow. 0,0299 ha, 19720 o pow. 1,1469 ha, 19729 o pow. 0,4518 ha, 19734 o pow. 0,0331 ha, 19738 o pow. 0,0255 ha, 19740 o pow. 0,0145 ha, 19742 o pow. 0,0346 ha, pod pas drogi powiatowej nr 1671K "ul. Św. Anny - ul. Kowaniec w m. Nowy Targ". Sporządzenie operatów podziału działek ewidencyjnych w trybie ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.  

2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

7.      Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych

- Załącznik nr 3 – Projekt umowy

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała  tel.: (18) 26 61 340.

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
20.03.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
20.03.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 1– Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
20.03.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
20.03.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 2- Informacja Administratora Danych Osobowyh
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
20.03.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
20.03.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 3- Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
20.03.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
20.03.2019
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
27.03.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
27.03.2019