Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW Wody Polskie dot. wszczęcia postępwowania sprawie pozwoleń wodnoprawnych w związku z inwestycją - budowa drogi krajowej nr 47 na odcinku Rdzawka – Nowy Targ | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW Wody Polskie dot. wszczęcia postępwowania sprawie pozwoleń wodnoprawnych w związku z inwestycją - budowa drogi krajowej nr 47 na odcinku Rdzawka – Nowy Targ

data wystawienia: 21.12.2020
status: zamknięte


Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w KrakowieKraków, dnia 17 grudnia 2020


KR.RUZ.4210.215.2020.MLP


OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z/s w Warszawie, ul Wronia 53, 00-874 Warszawa, reprezentowanego przez Pana Tomasza Pałasińskiego - Dyrektora Oddziału w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez Pełnomocnika Pana Andrzeja Truszkowskiego, z dnia 27 października 2020 r., znak: 1211/DB/2020/DK47/INT, uzupełniony i skorygowany pismem z dnia 9 grudnia 2020 r., znak: 1405/DB/2020/DK47/INT, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:


-  przebudowę rowu na odcinku od km 0+349 do km 0+359 i od km 0+430 do km 0+441 polegającą na wykonaniu tymczasowych przepustów PT-11.1 i PT-11.2 oraz ich rozbiórkę,
-  wykonanie tymczasowych przepustów na potoku Gołębim w km 1+632, 1+680, 1+694, 1+708 oraz ich rozbiórkę,
-  wykonanie mostu tymczasowego na rz. Raba w km 131+915 i jego rozbiórkę,
-  lokalizację na obszarze szczególnego zagrożenia od rzeki Raby nowych obiektów budowalnych, w związku z realizacją inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi krajowej nr 47 Rabka-Zdrój – Zakopane na odcinku Rdzawka – Nowy Targ”.


W zasięgu oddziaływania planowanych do wykonanie obiektów znajdują się działki o następujących numerach ewidencyjnych:
Obręb Lasek: 190/1, 193/1, 284/2, 289/1, 292, 216, 240, 300, 305, 320/1, 345/2, 320/2, 347/3,
Obręb Nowy Targ: 43/1, 63, 72, 43/2,
Obręb Klikuszowa: 6024,
Obręb Sieniawa: 3637,
Obręb Rdzawka: 1803/2.


Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia (powołując się na znak sprawy: KR.RUZ.4210.180.2020.MLP), w Wydziale Zgód Wodnoprawnych Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Krakowie PGW WP, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, pokój 335 (telefon: 12 628-43-35), email: Magdalena.Luzarowska@wody.gov.pl), w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie (http:// krakow.wody.gov.pl/aktualnosci/1397-zagrozenie-epidemiologicznezmiany- w-funkcjonowaniu-kancelarii-biura-rzgw-krakow), z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, od 12 października 2020 r. do odwołania z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, siedziby jednostek pozostają zamknięte dla osób z zewnątrz. Dopuszcza się możliwość zapoznania się z aktami sprawy w biurze, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (daty i godziny) z pracownikiem prowadzącym sprawę.

Z up. DYREKTORA
ZASTĘPCA DYREKTORA
Małgorzata Owsiany
/dokument podpisany elektronicznie/