Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości w miejscowości Tylmanowa, dz. ewid. nr 2271/2 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości w miejscowości Tylmanowa, dz. ewid. nr 2271/2

data wystawienia: 11.12.2020
status: zamknięte

Nasz znak: GN.6821.2.2.2020.GK

 

     

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania

 z nieruchomości

 

Na podstawie art. 118a ust. 2 w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),

Starosta Nowotarski

    zawiadamia, że w dniu 11.12.2020r.

 

 po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa  sp.  z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, została wydana decyzja (znak: GN.6821.2.2.2020.GK) orzekająca o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 2271/2 o pow. 1,0727 ha, położona w Tylmanowej (jednostka ewidencyjna Ochotnica Dolna), objętej księgą wieczystą nr NS1T/00068913/1,będącej nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie wnioskodawcy zezwolenia na przeprowadzenie przez wyżej opisaną nieruchomość przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego t.j. gazociągu średniego ciśnienia PE o średnicy  dn 90 i długości 37,0 m  wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zgodnie trasą oznaczoną na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.

Z treścią w/w decyzji oraz całością akt sprawy można zapoznać się w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, pokój 1.25, parter, w godzinach urzędowania: pn. – pt. 730-1530. Z uwagi na trwający stan epidemii niezbędne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu telefonicznie bądź za pośrednictwem strony internetowej www.nowotarski.pl.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Starosty Nowotarskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu decyzji na stronie internetowej   w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Nowotarskiego.  

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 11.12.2020 r.

Zgodnie z art. 49b Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzje nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonej we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji może być niezwłocznie udostępniony.

 

Wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: (18) 26 10 783; sprawę prowadzi: Grażyna Kubik.