Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego dot. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwą: Budowa drogi gminnej klasy "L" Niwa-Grel w miejscowości Nowy Targ | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego dot. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwą: Budowa drogi gminnej klasy "L" Niwa-Grel w miejscowości Nowy Targ

data wystawienia: 27.02.2020
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz.U. z 2018r., poz. 2096 z późn.zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2018r., poz. 1474 z późniejszymi zmianami),

 

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia, że w związku z decyzją Wojewody Małopolskiego znak: WI-I.7821.1.18.2019.EZ z dnia 24.12.2019r., uchylającą w całości decyzję Starosty Nowotarskiego Nr Z-7/19 znak: BA.6740.4.4.2018.BB z dnia 21.03.2019r. i przekazującą sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia (data wpływu wraz z aktami sprawy: 02.01.2020r.), wniosek: Burmistrza Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, reprezentowanego przez pełnomocnika: Pana Piotra Kowalczyka, ul. Podhalańska 4/29, 34-400 Nowy Targ, adres do korespondencji: ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, złożony w dniu 06.02.2018r. i skorygowany w dniu 26.02.2018r., 08.02.2019r. i 29.01.2020r.,  prowadzone jest postępowanie administracyjne znak: BA.6740.4.4.2018.BB w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwą:

BUDOWA DROGI GMINNEJ KLASY „L” NIWA – GREL W MIEJSCOWOŚCI NOWY TARG, W KM 0+000.00 – 1+296.63

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych
w miejscowości Nowy Targ – Gmina Miasto Nowy Targ powiat nowotarski; województwo małopolskie – jednostka ewidencyjna: Nowy Targ [121101_1]; obręb ewidencyjny: Nowy Targ [0001]:

  • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, podlegające podziałowi:

2215/11 (2215/8), 2214/4 (2214/2), 2215/13 (2215/9), 2225/1 (2225), 2224/2 (2224), 2228/4 (2228/1), 2244/30 (2244/22), 2244/32 (2244/15), 2230/8 (2230/4), 2230/6 (2230/3), 2242/1 (2242), 2256/8 (2256/3), 2257/7 (2257/3), 2258/4 (2258/1), 2259/4 (2259/1), 2260/4 (2260/1), 2261/4 (2261/1), 2262/6 (2262/4), 2264/6 (2264/4), 2265/4 (2265/1), 2266/4  (2266/1), 2267/2 (2267), 2268/2 (2268), 2306/11 (2306/7), 2306/13 (2306/8), 2307/4 (2307/3), 2308/3 (2308/2), 2309/1 (2309), 2305/1 (2305), 2304/2 (2304), 2310/1 (2310), 2311/10 (2311/2), 2311/6 (2311/1), 2312/5 (2312/1), 2311/12 (2311/4), 2311/14 (2311/5), 2233/2 (2233), 1841/2 (1841), 1840/2 (1840), 1552/13 (1552/5), 2314/2 (2314), 2315/2 (2315), 2316/5 (2316/1), 2317/5 (2317/1), 2318/10 (2318/8), 1552/15 (1552/4), 1552/17 (1552/1), 2320/2 (2320), 2323/7 (2323/1), 2323/9 (2323/2), 2323/11 (2323/3), 1551/16 (1551/6), 1551/18 (1551/8), 2323/13 (2323/4), 2323/15 (2323/5), 2322/2 (2322), 2323/16 (2323/5), 1538/11 (1538/5), 1538/13 (1538/6), 1537/11 (1537/4), 2324/9 (2324/7), 2353/19 (2353/12), 2353/21 (2353/13), 2353/23 (2353/14), 2353/25 (2353/9), 2353/27 (2353/10), 2377/7 (2377/3), 1537/13 (1537/5), 2383/4 (2383/1);

(przed nawiasem podano pogrubiony numer działek, które powstaną w wyniku podziału nieruchomości i będą przeznaczone pod drogę, w nawiasie podano numery działek przed podziałem)

  • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, przeznaczone pod drogę w całości:

2230/5, 2243, 2312/4, 1552/10, 1551/12, 2321, 1538/3, 2353/15, 2353/16, 2353/17, 2353/4, 2377/1, 2376, 2378/4;

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, niezbędne do realizacji inwestycji – teren wód płynących:

2334/1;

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, na których zachodzi obowiązek przebudowy sieci uzbrojenia terenu (sieć elektroenergetyczna):

2384, 2378/3, 2378/2, 2377/4, 2354/9, 19268 oraz 2383/3 (2383/1), 2377/6 (2377/3), 2353/26 (2353/10), 1537/14 (1537/5)

(przed nawiasem podano pogrubiony numer działek istniejących oraz tych, które powstaną w wyniku podziału nieruchomości i pozostaną w dotychczasowym przeznaczeniu, w nawiasie podano numery działek przed podziałem).

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia do przedmiotu postępowania w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14,  pokój nr 3.25, II piętro, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty – nr tel. 182610769).