Obwieszczenie Starosty Powiatu Nowotarskiego ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Waksmund (wzdłuż potoku Kowaniec Mały) | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Powiatu Nowotarskiego ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Waksmund (wzdłuż potoku Kowaniec Mały)

data wystawienia: 15.11.2019
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. – dalej Kpa) oraz art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z . z 2018r., poz. 1474 – dalej Specustawa),

 

STAROSTA NOWOTARSKI

 

Zawiadamia, że w dniu 08.11.2019r. została wydana decyzja nr Z-16/19, znak: BA.6740.4.11.2019.BB dla Wójta Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ,  reprezentowanego przez pełnomocnika: Panią Jadwigę Zbiegień, adres do korespondencji: ul. Wrocławska 37a/510, 30-011 Kraków, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

 

Rozbudowa drogi gminnej nr 363587K klasy D w miejscowości Waksmund o dł. ok. 970m (wzdłuż potoku Kowaniec Mały), km 0+000,00 – km 0+968,12.

 

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych w miejscowości Waksmund – Gmina Nowy Targ; powiat nowotarski; województwo małopolskie – jednostka ewidencyjna 121109_2 Nowy Targ, obręb ewidencyjny 0020 Waksmund:

  • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji, przeznaczone pod drogę w całości: 6357,
  • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, podlegające podziałowi: 5603/1 (5603); 6356/9 (6356); 5604/1 (5604); 6356/10 (6356); 6356/11 (6356); 6358/3 (6358); 6359/3 (6359/1); 6360/2 (6360); 6370/23 (6370/1); 6365/7 (6365/2); 6370/28 (6370/2); 6370/18 (6370/6); 6370/11 (6370/5); 6370/8 (6370/4); 6410/15 (6410/6); 7344/10 (7344/1); 7344/13 (7344/2); 6410/18 (6410/3); 6408/4 (6408); 6405/3 (6405); 6406/4 (6406); 6401/11 (6401); 6384/5 (6384); 6363/3 (6363); 7186/1 (7186); 6403/1 (6403); 6976/1 (6976); 6370/25 (6370/1);

(przed nawiasem podano pogrubiony numer działek powstających w wyniku podziału nieruchomości i  przeznaczonych pod drogę, w nawiasie podano numery działek przed podziałem);

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na których zachodzi obowiązek budowy i przebudowy zjazdów: 6363/4 (6363); 6370/29 (6370/2); 6370/10 (6370/4); 6370/9 (6370/4); 7344/11 (7344/1); 7344/14 (7344/2); 6410/19 (6410/3); 6406/5 (6406); 6401/12 (6401)

(przed nawiasem podano pogrubiony numer działek, które powstaną w wyniku podziału nieruchomości i pozostaną w dotychczasowym użytkowaniu, w nawiasie podano numery działek przed podziałem);

 

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na których zachodzi obowiązek budowy i przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: 6380 oraz 6356/12 (6356); 6358/4 (6358); 6370/9 (6370/4); 6370/10 (6370/4); 6403/2 (6403); 6401/12 (6401); 6410/17 (6410/3)

 

(przed nawiasem podano pogrubiony numer działek istniejących oraz tych, które powstaną w wyniku podziału nieruchomości i pozostaną w dotychczasowym użytkowaniu, w nawiasie podano numery działek przed podziałem);

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, niezbędne do realizacji inwestycji – teren wód płynących: 7012;

zgodnie z załącznikiem nr 3 – Projekt budowlany pn.: Rozbudowa drogi gminnej klasy D w miejscowości Waksmund o dł. ok. 900 m (wzdłuż potoku Kowaniec Mały),

Decyzją nr Z-9/19 zatwierdzony został podział nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji, które stanowią jednocześnie linie podziału tych nieruchomości. Informuje się, wydzielone pod drogę nieruchomości lub części nieruchomości, których właścicielem lub użytkownikiem wieczystym były osoby fizyczne lub prawne, stają się z mocy prawa własnością Gminy Nowy Targ – z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna (art. 12 ust. 4 pkt. 2 Specustawy). Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14,  pokój nr 3.25,  II piętro, w godzinach urzędowania). Od ww. decyzji stronom służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, za pośrednictwem organu I instancji, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę, a dla pozostałych stron – po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu decyzji (zgodnie z art. 49 Kpa).