ROZPOZNANIE RYNKU:ZA.271.26.2019 -usługa - dowiezienie i odwiezienie w terminie do 25 marca 2019 r. jednej max. 15-osobowej grupy uczniów kształcących się w zawodzie technik spedytor w ZSE w Nowym Targu wraz z 2 opiekunami do Cholerzyna k. Krakowa | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU:ZA.271.26.2019 -usługa - dowiezienie i odwiezienie w terminie do 25 marca 2019 r. jednej max. 15-osobowej grupy uczniów kształcących się w zawodzie technik spedytor w ZSE w Nowym Targu wraz z 2 opiekunami do Cholerzyna k. Krakowa

status: zamknięte

 

 

 

Nowy Targ, 05.03.2019r.

Nasz znak: ZA.271.26.2019

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu w imieniu Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych,
ul. Kowaniec 125, 34-400 Nowy Targ zaprasza do składania ofert.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej w związku z realizacją form wsparcia w ramach projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Dowiezienie i odwiezienie w terminie do 25 marca 2019 r. jednej max. 15-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona ZSE/AU/wizyta/1/2019) kształcących się w zawodzie technik spedytor w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu (zwanego dalej ZSE) wraz z 2 opiekunami do Cholerzyna k. Krakowa.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, 10.2.3. Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów.

 

Zobowiązania i zadania Wykonawcy:

 

1. Dowiezienie jednej maksymalnie 15-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona ZSE/AU/wizyta/1/2019) wraz z 2 opiekunami spod Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy Targ do Raben Logistics Polska sp. z o.o., oddział w Cholerzynie k. Krakowa, Cholerzyn 422, 32-060 Liszki.

2. Odebranie jednej maksymalnie 15-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona ZSE/AU/wizyta/1/2019) wraz z 2 opiekunami spod Raben Logistics Polska sp. z o.o., oddział w Cholerzynie k. Krakowa, Cholerzyn 422, 32-060 Liszki i odwiezienie ich pod siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu.

3. Zapewnienie grupie wraz z opiekunami przewozu jednym środkiem transportu dopuszczonym do przewozu osób zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi, jakie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa są konieczne dla wykonania niniejszego zamówienia.

 

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbędzie się po wystawieniu przez Wykonawcę faktury/rachunku:

Na nabywcę: Powiat Nowotarski, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, NIP 735-217-50-44 ze wskazaniem odbiorcy: Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu, ul. Kowaniec 125, 34-400 Nowy Targ

 

Termin wykonania zamówienia: do 25 marca 2019 r.

Osoby upoważnione do kontaktów: – Marta Rajca, Iwona Waksmundzka
- tel.: 18 266 61 340.

Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 13.03.2019r. do godz. 10:00

Pisemnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
w sekretariacie pokój 3.09

Faksem na numer 018 26 61 344

lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

 

W przypadku składania ofert opisanego w:

pkt 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:
ZA.271.26.2019 Oferta cenowa – Dowiezienie i odwiezienie w terminie do 25 marca 2019 r. jednej max. 15-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona ZSE/AU/wizyta/1/2019) kształcących się w zawodzie technik spedytor w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu (zwanego dalej ZSE) wraz z 2 opiekunami do Cholerzyna k. Krakowa.

 

pkt. 5.2 i 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

 

7. Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zadania -100%

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych