ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.56.2019 - Opracowanie analizy finansowej, analizy ekonomicznej, analizy ryzyka oraz wniosku o dofinansowanie dla projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.56.2019 - Opracowanie analizy finansowej, analizy ekonomicznej, analizy ryzyka oraz wniosku o dofinansowanie dla projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 01.07.2019 r.

Nasz znak: ZA.271.56.2019

 

 

 

                      

                                                Wg rozdzielnika

 

ROZPOZNANIE RYNKU

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Opracowanie analizy finansowej, analizy ekonomicznej, analizy ryzyka oraz wniosku o dofinansowanie dla projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Przedmiot zamówienia ma zostać przygotowany na podstawie następujących aktualnych wersji dokumentów programowych:

- Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) Działanie 2.1 e-Administracja i otwarte zasoby Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja

- PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

- SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

- REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKA na lata 2014-2020.

Ponadto przedmiot zamówienia ma zostać przygotowany zgodnie ze wszystkimi dokumentami Instytucji Zarządzającej znajdującymi się w zakładce „Informacje o naborze dla Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja” znajdującymi się na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl oraz zgodnie z zapisami Ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), Ustawy o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511) i Ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity z  2019  r. poz. 869).

 

Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 23.07.2019 r.

 

Zakres rzeczowy projektu:        

Zadanie 1. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do aplikacji o środki zewnętrzne

Działanie 1.1 Opracowanie specjalistycznych analiz,

Działanie 1.2 Opracowanie wniosku o dofinansowanie.

Zadanie 2. zakup sprzętu informatycznego na potrzeby realizacji projektu;

Działanie 2.1 Zakup 45 zestawów komputerowych do Starostwa (komputer, monitor, drukarka i skaner dla Wydziałów:  Gospodarki Nieruchomościami, Administracji Budowlano – Architektonicznej, Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz 5 zestawów do Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu.

Działanie 2.2 Zakup klastra serwerów oraz macierzy wraz z licencjami Windows

i oprogramowaniem systemu integrującego dane geoprzestrzenne.

 

Zadanie 3. Utworzenie elektronicznego zbioru dokumentów tworzącego bazę danych;

Działanie 3.1 Cyfryzacja zasobów Wydziałów: Gospodarki Nieruchomościami, Administracji Budowlano – Architektonicznej, Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, Geodezji, Katastru i Kartografii oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu.

Działanie 3.2 Wykonanie aktualnej ewidencji dróg powiatowych.

Zadanie 4. Wdrożenie i rozwój e-usług;

Działanie 4.1 Zakup aplikacji integrującej dane w formie przestrzennej,

Działanie 4.2 Przeszkolenie pracowników w zakresie bieżącej pracy na aplikacji.

Zadanie 5. Zarządzanie i promocja projektu;    

 

Szacowana wartość projektu: 5 000 000 zł, projekt nie będzie realizowany w partnerstwie.

 

3. Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 23.07.2019 r.

4. Osoby upoważnione do kontaktów: Iwona Waksmundzka, Marta Rajca, Ewa Rusnaczyk, Jolanta Mrugała tel. ( 018) 26 61 340.

5. Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 05.07.2019 r.  do godz. 11:00

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w sekretariacie pokój 3.08, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

6.   W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę ( formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:   
Oferta  cenowa -  ZA.271.56.2019: Opracowanie analizy finansowej, analizy ekonomicznej, analizy ryzyka oraz wniosku o dofinansowanie dla projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2.  pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

7.      Kryteria oceny ofert: Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia– 100%.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty;

Załącznik nr 2 – Projekt umowy;

Załącznik nr 3 – Informacja Administracja danych osobowych.

 

Sprawę prowadzi: Ewa Rusnaczyk, tel.: (18) 26 61 340