ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.59.2019 - Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny wartości nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa ozn. jako dz. ewid. nr 10049/10 o pow. 0,0020 ha poł. w Nowym Targu | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.59.2019 - Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny wartości nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa ozn. jako dz. ewid. nr 10049/10 o pow. 0,0020 ha poł. w Nowym Targu

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 10.07.2019 r.

Nasz znak: ZA.271.59.2019

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny wartości nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa ozn. jako dz. ewid. nr 10049/10 o pow. 0,0020 ha poł. w Nowym Targu obj. KW nr NS1T/00084186/3 w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości lub w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  w pokoju nr 1.29 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-10-781. Sprawę prowadzi: Pan Łukasz Trzciński.

 

3. Termin wykonania zamówienia:   20 sierpnia 2019 r.

4. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk,  Marta Rajca, Iwona Waksmundzka  tel. ( 018) 26 61 340.

5. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 17.07.2019r. do godz. 10:00

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w sekretariacie pokój 3.08, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

6.   W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:   
Oferta  cenowa - ZA.271.59.2019 - Usługi – Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny wartości nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa ozn. jako dz. ewid. nr 10049/10 o pow. 0,0020 ha poł. w Nowym Targu obj. KW nr NS1T/00084186/3 w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości lub w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

7.      Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

-Załącznik nr 2 – Projekt umowy

- Załącznik nr 3 – Informacja Administratora Danych Osobowych

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała  tel.: (18) 26 61 340.